เกี่ยวกับธนาคาร

ความเป็นมาของธนาคาร

 

         ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค ซึ่งเกิดจากแนวความคิด

ของกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในประเทศไทย คือ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์

จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาและบริหารโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดรวมเป็นอันดับหนึ่ง  ซึ่งนอกจากจะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงแล้ว  ยังตระหนักถึงการ

จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ประกอบกับในปี 2547 ทางการได้ประกาศแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และเห็นว่าเป็น

เวลาเหมาะสมที่กลุ่มบริษัทจะได้ขยายการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จึงได้ให้บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์

เฮ้าส์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 43 ของทุนชำระแล้ว เสนอแผนจัดตั้งธนาคาร

พาณิชย์เพื่อรายย่อยต่อกระทรวงการคลัง และในวันที่ 19 ธันวาคม 2548กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้เปิดดำเนินการธนาคาร

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

         เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552  บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552  ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้จัดตั้งกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงิน โดยมีบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ

มีธนาคารเป็นบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidationและมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จำกัด เป็นบริษัท

ลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation

         ในปี 2553 ธนาคารได้เข้าซื้อกิจการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไนเต็ด จำกัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลัก

ทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จำกัด” โดยธนาคารถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว

          ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 กระทรวงการคลังโดยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารแลนด์

แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน) ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ชื่อว่า ธนาคารแลนด์

แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และได้เปิดดำเนินการธนาคารพาณิชย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ทำให้ธนาคาร

สามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้อย่างเต็มรูปแบบ  เพื่อให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้น

Footer1
Footer2
Footer4
Footer5