เกี่ยวกับธนาคาร

ความเป็นมาของธนาคาร

 

       ความเป็นมาของธนาคาร

       ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคเกิดจากแนวความคิดของกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์

รายใหญ่ในประเทศไทย คือ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดรวมเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะมีฐานะทางการเงิน

ที่มั่นคงแล้ว ยังตระหนักถึงการจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ประกอบกับในปี 2547 ทางการได้ประกาศแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และเห็นว่า

เป็นเวลาเหมาะสมที่กลุ่มบริษัทจะได้ขยายการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจึงให้บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดย

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน ร้อยละ 43 ของทุนชำระแล้ว เสนอแผนจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยต่อกระทรวงการคลัง และเมื่อวันที่

19 ธันวาคม 2548 กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้เปิดดำเนินการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

       เมื่อวันที่  19  มิถุนายน 2552  บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้ง กลุ่มธุรกิจทางการเงินต่อธนาคารแห่ง

ประเทศไทย และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้จัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมีบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

 จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และมีธนาคารเป็นบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation และมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นบริษัทลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation

         ในปี 2553 ธนาคารได้เข้าซื้อกิจการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไนเต็ด จำกัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด โดยธนาคารถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว

         เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 กระทรวงการคลังโดยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด

(มหาชน) ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ชื่อว่า ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และได้เปิดดำเนินการ

ธนาคารพาณิชย์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ทำให้ธนาคารสามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้บริการ

ทางการเงินแก่ลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้น

         เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ได้ขายหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด จำนวน 2,999,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ให้แก่บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน

Footer1
Footer2
Footer4