เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต
Update date : 29/11/2559

 


 

ผลิตภัณฑ์เงินฝากคุ้มครองชีวิตแผน 1

 

   ·        เริ่มต้นฝากขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท พร้อมรับความคุ้มครอง

            กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลก 24 ชั่วโมงกับ LH Bank

            ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

·        ยิ่งฝากมาก ยิ่งคุ้มครองมาก รับความคุ้มครอง 25 เท่า

         ของยอดเงินฝากคงเหลือ ในบัญชีก่อนเสียชีวิตจาก

         อุบัติเหตุ 1 วัน (วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท)

·        ประหยัดเวลา ไม่ต้องตรวจสุขภาพ หมดกังวลเรื่องการจ่าย

         ค่าเบี้ยประกัน

·        ดอกเบี้ยเพิ่มพูนทุกวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย (กรณีดอกเบี้ย

         รับไม่เกิน 20,000 บาท ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด)

·        สะดวกสบาย และคล่องตัวสูง สามารถใช้บริการร่วมกับบัตร 

         ATM และ LH Bank Speedy (Internet banking)

          LH Bank M Choice (Mobile Application)  และ

          ผูกคู่โอนทุกกรณี

 

ผลิตภัณฑ์เงินฝากคุ้มครองชีวิตแผน 2

·        เริ่มต้นฝากขั้นต่ำเพียง 100,000 บาท พร้อมรับความคุ้มครอง

         กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลก 24 ชั่วโมงกับ LH Bank

         ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

·        ยิ่งฝากมาก ยิ่งคุ้มครองมาก รับความคุ้มครอง 3 เท่าของยอด

         เงินฝากคงเหลือ ในบัญชีก่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1 วัน

        (วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท)

·        ประหยัดเวลา ไม่ต้องตรวจสุขภาพ หมดกังวลเรื่องการจ่าย

          ค่าเบี้ยประกัน

·        ดอกเบี้ยสูง และจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย

         (กรณีดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามอัตราที่กรมสรรพากร

         กำหนด)

·        สะดวกสบาย และคล่องตัวสูง สามารถใช้บริการร่วมกับบัตร ATM

        และ LH Bank Speedy (Internet banking)  LH Bank M Choice

         (Mobile Application)   และผูกคู่โอนทุกกรณี

 

คุณสมบัติของผู้เปิดบัญชี:

 

               1.     เป็นลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา อายุ 15 – 70 ปี ( วิธีนับอายุ

กรณีเศษเดือน มากกว่า  6  เดือน ให้ปัดเป็น 1 ปี)

                        หมายเหตุ สำหรับกรณีลูกค้าเดิม ที่เปิดบัญชีก่อนวันที่

                       1 ส.ค. 2559 จะได้รับการขยายความคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี

                        โดยอัตโนมัติ

               2.     มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และที่มีใบอนุญาติทำงานตาม กฎหมาย

หรือมีหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงการพำนักพักพิงในเมืองไทยเกิน 1 ปี

เช่น สัญญาเช่าบ้านหรือคอนโด,สำเนาทะเบียนบ้าน

               3.     มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ

ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคลมชัก โรควัณโรค

เนื้องอก โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง

โรคปอด โรคเลือด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคตับ โรคไต โรคเกี่ยวกับ

สมองและประสาท โรคจิต โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือกระดูก

การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเอดส์ เป็นต้น

               4.     ไม่ประกอบอาชีพ พนักงานส่งเอกสาร ผู้ที่ใช้จักรยานยนต์

ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ เช่น พนักงานส่งเอกสาร พนักงาน

ส่งอาหารคนขับจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ทำหรือใช้งานเกี่ยวกับ

วัตถุระเบิดหรือเหมืองใต้ดิน นักกีฬาอาชีพ พนักงานประจำเรือ

และแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย

หมายเหตุ:ทหาร และตำรวจ กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองในขณะ

ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม

 

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์:

   -     * รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลก24 ชั่วโมง

 เป็นจำนวน 25 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อน

 เสียชีวิต 1 วัน (วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน5 ล้านบาท)

                -     ** รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลก24 ชั่วโมง

                         เป็นจำนวน 3 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อน

            เสียชีวิต 1 วัน (วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท)

                -      *** ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยกรณีรับดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาท

            ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด

                -        ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตรา

            ดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขความคุ้มครองที่กำหนดตาม

            ความเหมาะสม เพื่อสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงิน

            ในแต่ละขณะโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   -        เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

             ตามจำนวนที่กฏหมายกำหนดไว้

 

>> ดู รายละเอียดตารางการเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ

                 เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 ... คลิกที่นี่ >>

>> ดู รายละเอียดตารางการเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ

                  เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2 ... คลิกที่นี่ >>

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:


ทุกสาขาของธนาคาร


หรือContact Center โทร. 0-2359-0000

 เงินฝากและอื่นๆ
สินเชื่อ
เกี่ยวกับธนาคาร
บริการ
ติดต่อเรา
 
 
 
 
Footer1
Footer2
Footer4
LH BANK Contact Center 0-2359-0000 info@lhbank.co.th