ดอกเบี้ยพิเศษวันนี้!!!
Update date : 07/09/2554

enlightened อัตราดอกเบี้ยพิเศษวันนี้!!  

 

+ + + อัตราดอกเบี้ยพิเศษ   + + +

 

           *    เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนด

                 ไว้ในกฎหมาย

           **  ผู้ลงทุนตั๋วแลกเงินมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารฯ และตั๋วแลกเงินดังกล่าวไม่

                 ได้รับความคุ้มครองเงินต้น และดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตาม

                 พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551

 

          หมายเหตุ:  ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงิน

                           ฝากที่กำหนดตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการ

                           เงินในแต่ละขณะ

 

 

++ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากกระแสรายวัน + +

 

 

   เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ :

   ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่กำหนด

   ตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะ

 

* หมายเหตุ: เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย

 

สนใจติดต่อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

ทุกสาขาของธนาคาร หรือ Contact Center 

โทร. 0-2359-0000

 เงินฝากและอื่นๆ
สินเชื่อ
เกี่ยวกับธนาคาร
บริการ
ติดต่อเรา
 
 
 
 
Footer1
Footer2
Footer4
LH BANK Contact Center 0-2359-0000 info@lhbank.co.th