• เกี่ยวกับเรา

เลขานุการธนาคาร

 

      คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง นายวิเชียร อมรพูนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการองค์กรและกฎหมาย เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 เพื่อทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการธนาคารได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

      หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

      1.  จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังนี้
           1.1 จัดทำทะเบียนกรรมการ
           1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของธนาคาร
           1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
      2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
        2.1 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ “รายงานการมีส่วนได้เสีย” (หมายถึง กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้ธนาคารทราบ)
            2.2 จัดส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น
           2.3 จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
      3.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.