• เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง
นางสาวชมภูนุช ปฐมพร กรรมการผู้จัดการ
Mr. Chen Ching-Ming (Mr. Mark Chen) Senior Executive Vice President - Taiwanese Business Development Group
นายพรรษฤทธิ์ ตระการกิจวิชิต รองกรรมการผู้จัดการสายงานพิจารณาสินเชื่อและพัฒนาสินเชื่อ
นายธานี ผลาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายโกศล กวยาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ Operation
นางสาวจินตนา ใกล้สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ Wholesale Banking
นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Omni Channel Management
นายอนุชา บุปผเวส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Commercial
นายธกร เอี่ยมจิรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Retail Lending
นายภราดร ปรียปวัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Bank Operation
นายสมภพ อัศวฤทธิไกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารการเงินและการลงทุน
นายวุฒิชัย กมลสันติสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Retail Product and Marketing
นายนพคุณ ทอดสนิท ผู้ช่วยสายงาน Branch and Wealth Banking
นายเอกสิทธิ์ ณ สงขลา ผู้ช่วยสายงาน SME
นายปิยะพัฒน์ วิริยะรัตน์ ผู้ช่วยสายงาน Corporate
นายชาตพีระพงษ์ จรูญรักษ์ ผู้ช่วยสายงาน Conglomerate
นายสีห์โสภณ ตติยะวรนันท์ ผู้ช่วยสายงาน Retail Lending 1
นางพัทรภรณ์ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้ช่วยสายงาน Corporate Funding
นายเจริญ ตระการรัตติ ผู้ช่วยสายงานบริหารการเงินและการลงทุน
นางมนพนิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายเอกภพ ออกบัว ผู้ช่วยสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.