• เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง
นางสาวชมภูนุช ปฐมพร กรรมการผู้จัดการ
Mr. Chen Ching-Ming (Mr. Mark Chen) Senior Executive Vice President - Taiwanese Business Development Group
นายพรรษฤทธิ์ ตระการกิจวิชิต รองกรรมการผู้จัดการสายงานพิจารณาสินเชื่อและพัฒนาสินเชื่อ
นายธานี ผลาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการตลาดการธนาคาร
นายไพรัช ตระหง่านเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกิจการสาขา
นายโกศล กวยาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสินทรัพย์และปฏิบัติการ
นางสาวจินตนา ใกล้สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสินเชื่อ 4
นายอนุชา บุปผเวส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสินเชื่อ 2, 5
นายธกร เอี่ยมจิรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสินเชื่อ 1
นายภราดร ปรียปวัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการธนาคาร
นายสมภพ อัศวฤทธิไกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารการเงินและการลงทุน
นายนพคุณ ทอดสนิท ผู้ช่วยสายงานกิจการสาขา
นายสีห์โสภณ ตติยะวรนันท์ ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 1
นายปิยะพัฒน์ วิริยะรัตน์ ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 4
นางพัทรภรณ์ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้ช่วยสายงานการตลาดการธนาคาร
นายเจริญ ตระการรัตติ ผู้ช่วยสายงานบริหารการเงินและการลงทุน
Mr. Lai Guang- Hua (Mr. Walter Lai) First Senior Vice President - Wealth Management Business Planning Office
นางมนพนิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวุฒิชัย กมลสันติสุข ผู้ช่วยสายงานผลิตภัณฑ์และการตลาด
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.