• เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง
นางสาวชมภูนุช ปฐมพร กรรมการผู้จัดการ
นายเฉิน จิง หมิง Senior Executive Vice President - Taiwanese Business Development Group
นายธานี ผลาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการตลาดการธนาคาร
นายไพรัช ตระหง่านเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกิจการสาขา
นายโกศล กวยาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสินทรัพย์และปฏิบัติการ
นางสาวจินตนา ใกล้สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ 1
นายอนุชา บุปผเวส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ 2
นายสมศักดิ์ ดีมงคลสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ 3
นายภราดร ปรียปวัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการธนาคาร
นายสมภพ อัศวฤทธิไกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารการเงินและการลงทุน
นายนพคุณ ทอดสนิท ผู้ช่วยสายงานกิจการสาขา
นายสีห์โสภณ ตติยะวรนันท์ ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 1
นายปิยะพัฒน์ วิริยะรัตน์ ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 4
นางพัทรภรณ์ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้ช่วยสายงานการตลาดการธนาคาร
นายเจริญ ตระการรัตติ ผู้ช่วยสายงานบริหารการเงินและการลงทุน
นายล่าย กวง ฮัว First Senior Vice President - Wealth Management Business Planning Office
นางมนพนิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอภิชาติ จันทราวิรุธ ผู้ช่วยสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวุฒิชัย กมลสันติสุข ผู้ช่วยสายงานผลิตภัณฑ์และการตลาด
นางจุลลดา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธนบดีธนกิจ
นายสมพงษ์ สุวรรณวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายระดมเงินฝาก
นายสมศักดิ์ หัตถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ 1/2
นายพีระ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ 2/1
นายชาตพีระพงษ์ จรูญรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ 2/2
นางสาวอุษามาส ปลื้มสุด ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ 3/1
นายฐิตวัตร พรหมเสน ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ 3/2
นายพรพิบูลย์ ศานติกรถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ 4/3
นายเอกสิทธิ์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ 5/1
นางสาวบุญญตา รักษาเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ 5/3
นางสาวณิสารักษ์ ภูมิภักดี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสินเชื่อและบริหารสินทรัพย์ธุรกิจ
นายสัญญา ทรัพย์มหาศาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสินเชื่อและบริหารสินทรัพย์รายย่อย
นายอิทธิพล อ่ำมี ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
นายสมชาย โชคอำนวยเดช ผู้อำนวยการสำนักพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ 2
นางสาวจิณห์จุฑา นันทบุรุษ ผู้อำนวยการสำนักพิจารณาสินเชื่อรายย่อย
นางเบ็ญจรัช กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการสำนักพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ 1
นางสาวชฎาภรณ์ ชัยธวรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 1
นางโกลัญญา กรัณฑ์กชพร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจการสาขา 2
นางแสงทิพย์ ชื่นชมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 3
นางน้ำผึ้ง ธีระชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 4
นายนิรันดร์ วรรณอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 4
นายอนุชาติ ชัชยานุกร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 5
นายมานพ ปรีชากุลสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 6
นางสาวโอสธี สมบัติวาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและประมวลผลสาขา
นางสาวอรวรรณ สินธุรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสาขา
นายเฉลิมพร สุวรรณดี ผู้อำนวยการสำนักประเมินหลักประกัน
นางสาวศศวรรณ เรืองศรีไชยะ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมงานสินเชื่อ
นางจรินทร สุขสงวน ผู้อำนวยการฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
นางรจนา หลีกเมฆ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ
นายควรนบ อารุณี ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนและบริหารระบบสารสนเทศ
นายมรกต จุลรักษา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบหลักด้านการธนาคาร
นางอารีย์ สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบสนับสนุนงานทางการ
นายเอกภพ ออกบัว ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ
นายธานินทร์ เอี๋ยวภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบสนับสนุนงานธนาคาร
นายสุชาติ เกียรติธนะบำรุง ผู้อำนวยการสำนักระบบดิจิทัลแบงค์กิ้ง
นายสมบูรณ์ อำนาจสูง ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพระบบสารสนเทศ
นายเชวง มหาพรประจักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักปฏิบัติการการค้าต่างประเทศ
นางสาววรรณทิพา ปัญญาสอาด ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการธนาคาร
นางสาวนวลศรี ชัยเชิดชูกิจ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการการค้าต่างประเทศ
นางสาวกชพร ประทีปนำชัย ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวชญาณิษ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการบริหารเงิน
นายสักสม สิงหกุล ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานระบบงานและองค์กร
นางนพัทธ์อร ศรีจันทร์วิติร์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากระบวนการทำงานและบริหารงานโครงการ
นางสาวศศิพัชร์ พรสุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนัก Retail Digital Banking
นายชวรณ รุจิระวุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากและประกันภัย
นายลู่ ถิง เจิ้ง First Vice President - Taiwanese Business Development Group
นายหยาง หัว นาน First Vice President - Taiwanese Business Development Group
นายถัง ต้า หลุน Vice President - Taiwanese Business Development Group
นายจิระวัฒน์ รองแก้ว ผู้อำนวยการสำนัก Corporate Cash Management
Mrs. Pao-Chen Fu (Mrs. Semmi Fu) First Vice President - Financial Institution Office
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.