• เกี่ยวกับเรา

สารจากกรรมการผู้จัดการ

        ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ และนำความสามารถของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ CTBC Bank มาพัฒนาประสบการณ์ทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆ ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งยกระดับบริการทางการเงินให้ง่ายและสะดวกต่อลูกค้ามากยิ่งขึ้นผ่านทาง M Choice รวมถึงช่องทาง Banking Agent ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
       ธนาคารดำเนินธุรกิจในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักถึงผลลัพธ์ทางสังคมเพื่อสร้างความสมดุลตามแนวคิดความยั่งยืนเป็นสำคัญ รวมทั้งดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อาทิ การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) การดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม (Market Conduct)

         นอกจากนี้ธนาคารได้สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและมีโอกาสเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยจัดทำโครงการ We are Family RUN for CHANGE…วิ่งนี้พี่ให้น้อง โดยเชิญชวนพนักงานรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวร่วมวิ่งระยะทาง 30 กิโลเมตร ภายใน 30 วัน เพื่อให้ทุกก้าวที่วิ่งเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค เพื่อมอบให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กวัยแรกเกิดถึง 5 ปี ซึ่งมูลนิธิดังกล่าวดูแลงาน 4 แห่ง คือ บ้านสมวัย บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ บ้านแห่งความหวัง และบ้านศรีนครินทร์

         ท้ายนี้ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนธนาคารด้วยดีเสมอมา ธนาคารมีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นต่อการดำเนินงานยกระดับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งมอบคุณค่าและยั่งยืนต่อสังคมโดยรวมต่อไป

-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.