• เกี่ยวกับเรา

สารจากกรรมการผู้จัดการ

        ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการยึดมั่นในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยทุกบริบทของการปฏิบัติงานต้องมีมาตรฐาน ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านอื่นๆ อาทิ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมจากการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการนำพาธนาคารให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดทำรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 ควบคู่กับรายงานประจำปี 2561 เพื่อสื่อสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
       ธนาคารได้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการสร้างวินัยทางการเงิน โดยการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะของภาคธนาคารมาสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม โดยเข้าร่วมกับสมาคมธนาคารไทย จัดทำโครงการ Train the Trainer “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” เพื่อลงพื้นที่ให้ความรู้และส่งเสริมการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Literacy) ให้แก่ภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนทัศนคติ และปลูกฝังการสร้างวินัย ให้รู้จักการเก็บออม โดยกลุ่มเป้าหมายนำร่องคือ เยาวชนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงการสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม (Market Conduct) ตามที่ทางการกำหนด

         ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการผลักดันและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปคู่กับ การเปลี่ยนแปลงของโลกต่อระบบสถาบันการเงินอย่างมั่นคงและอย่างยั่งยืน ธนาคารขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และพนักงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารด้วยดีเสมอมา ธนาคารจะสานต่อเจตนารมณ์และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนต่อไป

-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.