• เกี่ยวกับเรา

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

      ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 โดยได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย

     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 กระทรวงการคลังโดยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย อนุญาตให้ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เป็นธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ชื่อว่า ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และได้ดำเนินการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554

       ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และเป็นบริษัทแกน ธนาคารได้กำหนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจสำหรับระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ และการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ได้พิจารณาถึงปัจจัยภายในอื่นๆ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ความเสี่ยง ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และประเด็นสำคัญต่างๆ ที่ต้องปฎิบัติ โดยจะนำปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางขององค์กรในแต่ละปี และมีการทบทวนแผนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

       ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด อยู่ที่ระดับ “A-” (Single A Minus) แนวโน้มอันดับเครดิต “Positive” หรือ “บวก” แสดงให้เห็นถึงสถานะทางธุรกิจและการเงินของธนาคารที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีและมีเงินทุนที่แข็งแกร่ง และอันดับเครดิตตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่ระดับ “BBB” (Triple B Straight)

-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.