• เกี่ยวกับเรา

สารจากประธานกรรมการ

        ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาธนาคารมีการพัฒนาในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Banking) อย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ และตรงกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของลูกค้า เช่น การซื้อขายหุ้น การซื้อขายกองทุน และการเปิดบัญชีใหม่ผ่าน Application LH Bank M Choice และ การเปิดตัว mark Symbolic of CHANGE ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดในด้านการให้บริการ รูปแบบสาขา และรูปแบบเครื่องแบบของพนักงานเพื่อเสริมสร้างบุคลิกที่ทันสมัย กระฉับกระเฉงและคล่องตัว การเพิ่มพื้นที่ Private Zone และ Private Room ของสาขาเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

        ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีสินทรัพย์รวม 238,658 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 3.6 มีเงินให้สินเชื่อรวม 182,142 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 5.1 และมีคุณภาพสินเชื่อจัดอยู่ในเกณฑ์ดี มีสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) อยู่ที่ร้อยละ 1.93 ของเงินให้สินเชื่อรวม และมีกำไรสุทธิ จำนวน 2,569 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 11.1 ซึ่งผลการดำเนินงานของธนาคารเติบโตอย่างต่อเนื่อง

        ในปี 2562 ธนาคารมีแผนลดสาขา ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับระบบธนาคารพาณิชย์ โดยจะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการเข้าสู่ยุคดิจิตอลมากขึ้น การปรับกระบวนการให้บริการของสาขาเพื่อให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ (Professional Financial Advisors) เพื่อรุกบริการ Wealth Management อย่างเต็มที่ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการด้วยระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Banking) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความสะดวกและรวดเร็วที่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา และในเดือนมกราคม 2562 ธนาคารจะเปิดให้บริการรับชำระเงินจาก E-Wallet ผ่าน QR Code และบริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ CTBC Bank พันธมิตรจากไต้หวัน ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านบริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) ที่มีเครือข่ายสาขาอยู่ทั่วโลกกว่า 114 ครอบคลุมกว่า 14 ประเทศ ไว้อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการและเพื่อรองรับธุรกิจนำเข้าและส่งออกของไทยที่ขยายตัวต่อเนื่อง

       คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมมีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สังคมโดยรวม รวมทั้งการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน รวมทั้งการสนับสนุนให้ธนาคารดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม (Market Conduct)

       ธนาคารขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน นักลงทุน ลูกค้าทุกกลุ่ม สถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของธนาคารด้วยดีเสมอมา ธนาคารจะมุ่งมั่นพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีความเชื่อมั่นว่าธนาคารจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ

-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.