• ลูกค้าธุรกิจ

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผลิตภัณฑ์การลงทุน

       ธนาคารให้บริการในด้านการแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าที่สนใจลงทุน ได้แก่ บริการแนะนำกองทุนส่วนบุคคล,บริการแนะนำเปิดบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ และให้บริการเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เป็นต้น

ธนาคารให้บริการเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)

จำนวน 14 แห่ง ได้แก่

 1. บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LH FUND)
 2. บลจ.กรุงศรี จำกัด (KSAM)
 3. บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด (ASP)
 4. บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด (CPAM)
 5. บลจ.โซลาริส จำกัด (S-FUND)
 6. บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM)
 7. บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (MFC)
 8. บลจ.วรรณ จำกัด (ONEAM)
 9. บลจ.ภัทร จำกัด (PHATRA)
 10. บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM)
 11. บลจ.ทหารไทย จำกัด (TMBAM)
 12. บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (UOBAM)
 13. บลจ.ทิสโก้ จำกัด (TISCO)
 14. บลจ.กสิกรไทย จำกัด (KASSET)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักธนบดีธนกิจ
โทร. 0 2359 0000 ต่อ 4701 - 4713

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.