• ลูกค้าธุรกิจ

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผลิตภัณฑ์การลงทุน

       ธนาคารให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน ธนาคารเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ ซึ่งมีกองทุนประเภทต่างๆ ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund หรือ LTF) ดังนี้

 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LHFUND)
 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (ASSETFUND)
 3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (Principal)
 4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (MFC) 
 5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM)
 6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (ONEAM)
 7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM)
 8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด  (TMBAM)
 9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (IAM)
 10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (KSAM)
 11. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (PhatraAM)
 12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (UOBAM)
 13. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (TISCOASSET)
 14. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (KAsset)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 0 2359 0000 หรือ 1327

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.