• ลูกค้าธุรกิจ

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผลิตภัณฑ์การลงทุน

ธนาคารเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ ซึ่งมีกองทุนหลากหลายประเภท เช่น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน และกองทุนประเภทสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้

 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LHFUND)
 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (Principal)
 3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (MFC) 
 4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM)
 5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (ONEAM)
 6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM)
 7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด  (TMBAM)
 8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (KSAM)
 9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (KKPAM)
 10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (UOBAM)
 11. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (TISCOASSET)
 12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (KAsset)

เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า ธนาคารมีนโยบายไม่รับเงินสดเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของทุก บลจ.
ทั้งนี้ลูกค้าสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ดังนี้

 • หักบัญชีเงินฝากของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
 • เช็คธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) / เช็คธนาคารพาณิชย์อื่น
 • บัตรเครดิต (ตามเงื่อนไขของแต่ละ บลจ.)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 1327

กองทุนที่น่าสนใจ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.