• ลูกค้าธุรกิจ

ตั๋วแลกเงิน (B/E)

ตั๋วแลกเงิน

       ตั๋วแลกเงิน เป็นตราสารการเงินที่ผู้ถือตั๋วแลกเงินมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารผู้ออกตั๋วแลกเงิน

ลักษณะผลิตภัณฑ์

       ตั๋วแลกเงินประเภทกำหนดระยะเวลาเลือกได้ตามช่วงเวลา ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินของธนาคาร และกฎระเบียบข้อบังคับของ กลต. ผู้ลงทุนในตั๋วแลกเงินไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน โทร. 1327 ต่อ 4561 - 4568