• ลูกค้าธุรกิจ

บริการรับชำระเงินผ่าน QR Code สำหรับร้านค้า

บริการรับชำระเงินผ่าน QR Code สำหรับร้านค้า

บริการรับชำระเงินผ่าน QR Code สำหรับร้านค้า (Wechat Pay, Alipay, Rabbit LINE Pay, AirPay และ Promptpay)

  • ร้านค้าเพิ่มความสะดวกสบายในการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ลดปัญหาการถูกโจรกรรมจากการใช้เงินสด

  • ร้านค้ารับเงินเข้าบัญชีเป็นสกุลเงินบาท ในวันทำการถัดไป เพื่อลดความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate)

  • ตรวจสอบยอดขายทันที ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน Web Portal Service 

 

อุปกรณ์การใช้บริการ

POS (Point of Sale) หมายถึง อุปกรณ์ในการรับชำระค่าสินค้าและบริการ

 

ช่องทางการสมัครใช้บริการ

ร้านค้าสามารถสมัครใช้บริการฯ  ผ่านสาขาธนาคาร หรือ Merchant Team

 

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการร้านค้า

ประเภทนิติบุคคล ได้แก่

  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่สมัคร

  • รายงานการประชุม/หนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการกับธนาคาร

  • สำเนาเอกสารแสดงตนผู้มีอำนาจกระทำการแทน

  • หนังสือมอบอำนาจผู้มีอำนาจกระทำการแทน (ถ้ามี)      

บุคคลธรรมดา ได้แก่  เอกสารแสดงตน 

 

รูปแบบชำระเงิน e-wallet ด้วย QR Code

แบบที่ 1    ชำระเงินผ่านอุปกรณ์ POS (Point of Sale)

ลูกค้าจะได้รับ Sales Slip จากอุปกรณ์ชำระค่าสินค้าและบริการ (Point of Sale) เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการ

 

แบบที่ 2    ชำระผ่าน Mobile Payment Application