• ลูกค้าธุรกิจ

บริการร้านค้ารับชำระเงิน e-Wallet

บริการร้านค้ารับชำระเงิน e-Wallet

Scan จ่ายเพิ่มยอดขาย ตรวจสอบยอดได้ทุกที่ทุกเวลา (WeChat, AliPay, Rabbit LINE pay และ AirPay)

 • ร้านค้าเพิ่มความสะดวกสบายในการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ลดปัญหาการถูกโจรกรรมจากการใช้เงินสด

 • ร้านค้ารับเงินเข้าบัญชีเป็นสกุลเงินบาท ในวันทำการถัดไป เพื่อลดความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate)

 • ตรวจสอบยอดขายทันที ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน Web Portal Service 

 

อุปกรณ์การใช้บริการ

POS (Point of Sale) หมายถึง อุปกรณ์ในการรับชำระค่าสินค้าและบริการ

 

ช่องทางการสมัครใช้บริการ

ร้านค้าสามารถสมัครใช้บริการฯ  ผ่านสาขาธนาคาร หรือ Merchant Team

 

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการร้านค้า

POS (Point of Sale) หมายถึง อุปกรณ์ในการรับชำระค่าสินค้าและบริการ

 

ช่องทางการสมัครใช้บริการ

ประเภทนิติบุคคล ได้แก่

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่สมัคร

 • รายงานการประชุม/หนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการกับธนาคาร

 • สำเนาเอกสารแสดงตนผู้มีอำนาจกระทำการแทน

 • หนังสือมอบอำนาจผู้มีอำนาจกระทำการแทน (ถ้ามี)      

บุคคลธรรมดา ได้แก่  เอกสารแสดงตน 

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่สมัคร

 • รายงานการประชุม/หนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการกับธนาคาร

 • สำเนาเอกสารแสดงตนผู้มีอำนาจกระทำการแทน

 • หนังสือมอบอำนาจผู้มีอำนาจกระทำการแทน (ถ้ามี)

 

รูปแบบชำระเงิน e-wallet ด้วย QR Code

แบบที่ 1    ชำระเงินผ่านอุปกรณ์ POS (Point of Sale)

ลูกค้าจะได้รับ Sales Slip จากอุปกรณ์ชำระค่าสินค้าและบริการ (Point of Sale) เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการ

 

แบบที่ 2    ชำระผ่าน Mobile Payment Application

 

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / สอบถามปัญหา 
โทร.  0-2026-3702  หรืออีเมล MS@lhbank.co.th

 

 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.