• ลูกค้าธุรกิจ

บริการ Cash Management

บริการบริหารจัดการการเงิน (Cash Management)

       บริการบริหารจัดการการเงิน (Cash Management) เป็นบริการที่เหมาะกับลูกค้านิติบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนเงิน การรับชำระเงิน และเป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับลูกค้ารายย่อยหรือพนักงานขายเป็นบริการที่ช่วยลดเวลาในการทำงาน ทำให้ประหยัดต้นทุน และมีเวลาในการบริหารจัดการกิจการมากขึ้น บริการบริหารจัดการการเงิน (Cash Management) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

  

บริการรับชำระเงิน (Payment Services)
      แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้


บริการตัวแทนรับชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bill Payment)
      เป็นบริการที่ให้คุณรับชำระค่าสินค้าและบริการจากลูกค้าของคุณได้อย่างสะดวก หลากหลายช่องทาง พร้อมข้อมูลผู้ที่ชำระเงินให้คุณ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

      เป็นบริการที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการของคุณให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นสาขาธนาคาร เครื่องเอทีเอ็ม หรืออินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง บริการนี้จึงเหมาะสำหรับธุรกิจที่มีคู่ค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้คู่ค้าหรือพนักงานเก็บเงินของคุณ และนำเงินเข้าบัญชีของคุณได้อย่างง่ายดาย ทั้งในรูปของเงินสดและเช็ค พร้อมข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อใช้ในการตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้า เพื่อปล่อยสินค้า หรือนำไปลดยอดค้างชำระของลูกค้าแต่ละรายได้ทันที

จุดเด่น

 • มีรายงานการรับชำระเงินผ่านธนาคารเป็นประจำวัน เพื่อสามารถนำไปกระทบยอดลูกหนี้ได้อย่างง่ายดาย
 • รับชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารที่เปิดให้บริการ ดังต่อไปนี้
  • บริการรับชำระผ่านเคาน์เตอร์สาขา
  • บริการรับชำระผ่านเครื่อง ATM
  • บริการรับชำระผ่าน LH Bank Speedy (Internet Banking)
 • ลดงานด้านธุรการ/การเก็บเอกสาร

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครบริการ
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 30 วัน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • รายงานการประชุมหรือ หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ขอใช้บริการ (แจ้งวัตถุประสงค์, เลขที่บัญชี และรายละเอียดการขอใช้บริการ)

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

บริการหักบัญชีรายย่อยอัตโนมัติตามคำสั่ง (Direct Debit)
      เป็นบริการที่เพิ่มความสะดวกในการชำระเงินให้กับลูกค้าของคุณ และช่วยให้คุณรับเงินได้อย่างรวดเร็ว ตรงเวลา

รายละเอียด

      เป็นบริการหักเงินจากบัญชีลูกค้ารายย่อย ที่มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร แบบอัตโนมัติ ซึ่งหักเงินให้กับบริษัทผู้ใช้บริการ โดยธนาคารจะดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทผู้ใช้บริการ อาทิ การหักเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น โดยบริษัทจัดทำไฟล์รายการ/คำสั่งให้ดำเนินการ จัดส่งมายังธนาคารตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ผ่าน SSL-VPN หรือ บริษัทสามารถทำการ Upload File ได้ด้วยตนเอง ผ่าน LH Bank Speedy ได้ทุกวันทำการ ตามเวลาที่ธนาคารกำหนด จากนั้นธนาคารจะดำเนินการตามคำสั่ง และจัดส่งรายงานผ่าน SSL-VPN โดยใช้เวลาดำเนินการ ภายใน 1 ชั่วโมง

จุดเด่น

 • มีข้อมูลชื่อผู้ชำระเงิน จำนวนเงิน เลขที่อ้างอิง ตามที่บริษัทผู้กำหนด
 • สามารถส่งคำสั่งขอให้ธนาคารดำเนินการหักบัญชีลูกค้าของบริษัทด้วยการ Up/Download มายังธนาคารตามเวลาที่กำหนด
 • ลดภาระงานด้านเอกสาร

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครบริการ
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 30 วัน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • รายงานการประชุมหรือ หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ขอใช้บริการ (แจ้งวัตถุประสงค์, เลขที่บัญชี และรายละเอียดการขอใช้บริการ)

เงื่อนไขการใช้บริการ

 •  ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อใช้ในการรับเงิน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริการจ่ายชำระเงิน (Collected Services)

บริการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร (Payroll)
     
      ช่วยให้คุณสะดวก คล่องตัวกับการโอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน ให้พนักงานของคุณได้รับเงินเดือนพร้อมกันตามกำหนด

รายละเอียด

                เป็นบริการจ่ายเงินค่าจ้าง หรือ เงินเดือน ผ่านธนาคาร โดยบริษัทผู้ใช้บริการเป็นผู้ทำสัญญาการจ่ายเงินกับธนาคาร และพนักงานบริษัทเป็นผู้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

จุดเด่น

 • โอนเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานที่มีความสะดวก รวดเร็ว และตรงเวลา
 • ช่องทางการส่งข้อมูลมีให้เลือก ดังนี้
  • ทาง Email ที่สาขา
  • ผ่าน Flash Drive
  • ผ่าน LH Bank Speedy (Internet Banking)

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครบริการ Payroll
 • สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร หรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • รายงานการประชุม แจ้งวัตถุประสงค์ และรายละเอียดการขอใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริการโอนเงินเข้าบัญชีรายย่อยอัตโนมัติตามคำสั่ง (Direct Credit)

      ช่วยให้คุณชำระเงินให้กับคู่ค้า หรือผู้รับผลประโยชน์ที่มีบัญชีกับธนาคารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

รายละเอียด

      บริการหักเงินจากบัญชีบริษัทผู้ใช้บริการ และโอนเข้าบัญชีให้กับลูกค้ารายย่อย ที่เปิดใช้บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรือ บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร แบบอัตโนมัติ ซึ่งธนาคารจะดำเนินการตามคำสั่งของผู้ใช้บริการ อาทิ การโอนเงินการขายคืนกองทุน / หลักทรัพย์ เป็นต้น โดยบริษัทจัดทำไฟล์รายการ / คำสั่งให้ดำเนินการจัดส่งมายังธนาคารตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ผ่าน SSL-VPN หรือ บริษัทสามารถทำการ Upload File ได้ด้วยตนเอง ผ่าน LH Bank Speedy ได้ทุกวันทำการ ตามเวลาที่ธนาคารกำหนด จากนั้น ธนาคารจะดำเนินการตามคำสั่ง และจัดส่งรายงานผ่าน SSL-VPN โดยใช้เวลาดำเนินการ ภายใน 1 ชั่วโมง

จุดเด่น

 • ควบคุมระบบการเงินของบริษัทได้ดีขึ้น ด้วยข้อมูลทางการเงินประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการรับเงิน สถานะการจ่ายชำระเงิน ตลอดจนยอดคงเหลือในบัญชี
 • ลดภาระค่าใช้จ่ายและงานเอกสารของบริษัท

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครบริการ
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 30 วัน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • รายงานการประชุมหรือ หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ขอใช้บริการ (แจ้งวัตถุประสงค์, เลขที่บัญชี และรายละเอียดการขอใช้บริการ)

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริการโอนเงินรายย่อยต่างธนาคาร (Bulk Payment)
      ช่วยให้คุณชำระเงินให้กับคู่ค้า หรือผู้รับผลประโยชน์ที่มีบัญชีต่างธนาคารที่เป็นสมาชิกผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

รายละเอียด

      บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างลูกค้าต่างธนาคาร สำหรับการทำรายการที่มีจำนวนรายการในแต่ละครั้งมากกว่า 1 รายการ และจำกัดจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท/รายการ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

 • Bulk Payment Credit Next Day (DC3) เป็นการโอนเงินล่วงหน้า โดยลูกค้าจะได้รับเงินถัดไปจากวันที่ทำคำสั่งโอนเงินล่วงหน้า 2 วัน
 • Bulk Payment Credit Same Day (DC2) เป็นการโอนเงินล่วงหน้า โดยลูกค้าจะได้รับเงินถัดไปจากวันที่ทำคำสั่งโอนเงินล่วงหน้า 1 วัน

      หรือทำคำสั่งโอนในวันที่มีผล ภายในเวลา 9.00 น.  

จุดเด่น

 • ควบคุมระบบการเงินของบริษัทได้ดีขึ้น ด้วยข้อมูลทางการเงินประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการรับเงิน สถานะการจ่ายชำระเงิน ตลอดจนยอดคงเหลือในบัญชี
 • ลดภาระค่าใช้จ่ายและงานเอกสารของบริษัท

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครบริการ
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 30 วัน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • รายงานการประชุมหรือ หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ขอใช้บริการ (แจ้งวัตถุประสงค์, เลขที่บัญชี และรายละเอียดการขอใช้บริการ)

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริการโอนเงินผ่าน BAHTNET (BAHTNET)
      บริการโอนเงิน ระหว่างสถาบันการเงิน และเพื่อบุคคลที่สาม เพื่อรับ–ส่ง ข้อความทางการเงิน และคำสั่งโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน ระบบบาทเนตเป็นระบบที่มีการเชื่อมโยงระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับสถาบันการเงินต่างๆ เป็นระบบการชำระเงินที่มีผลสมบูรณ์โดยทันที เปิดให้บริการทุกวันทำการธนาคาร
เฉพาะวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ตั้งแต่ 8.30 – 15.00 น.

รายละเอียด

      ประเภทบริการมีดังนี้

 • โอนเงินระหว่างธนาคาร  คือ สถาบันการเงินโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของตนไปเข้าบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินอื่น หรือโอนเงินระหว่างบัญชีของตนเองที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • การโอนเงินเพื่อบุคคลที่ 3 คือ การโอนเงินตามคำสั่งของลูกค้าธนาคารที่สั่งให้ธนาคารผู้สั่งโอนทำการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งเป็นลูกค้าของอีกธนาคารหนึ่ง การโอนเงินดังกล่าวจะดำเนินการภายในวันเดียวกัน
 • การโอนเงินทีละหลายๆ ฝ่าย เป็นการโอนเงินทีละหลายรายการ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ในการชำระดุลหักบัญชีของผู้ใช้บริการไปพร้อมกัน
 • ชำระหลักทรัพย์ คือ องค์กร, บริษัท หรือ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายตราสารที่มีจำนวนมากกว่า 1 ล้านหุ้น หรือมูลค่ามากกว่า 3 ล้านบาท ผ่านตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งความประสงค์จะชำระราคาผ่านระบบบาทเนต โดยชำระราคาหลักทรัพย์ผ่านบริการของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีระบบงานที่เชื่อมโยงกับระบบบาทเนต

จุดเด่น

 • ระบบสถาบันการเงินสามารถโอนเงินระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย
 • เพื่อให้การโอนเงิน การโอนตราสารหนี้ และการติดต่อธุรกิจทางการเงินเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
 • เป็นระบบการโอนเงินที่มีผลสมบูรณ์ทันที
 • ธุรกรรมโอนเงินไม่สามารถเพิกถอนได้
 • ประชาชนทั่วไปก็สามารถโอนชำระเงินระหว่างกันได้โดยสะดวกรวดเร็วขึ้น
 • ช่วยลดความเสี่ยงในระบบการชำระเงิน

เอกสารประกอบการโอน

 • ใบคำขอซื้อตราสารการเงิน / ใบคำขอโอนเงิน
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบัญชี หรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีมีการมอบฉันทะ)

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • กรณีโอนด้วยเงินสด ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารกรณีโอนด้วยการหักบัญชี หรือสั่งจ่ายเป็นเช็ค ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคาร 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

บริการพิเศษอื่นๆ (Other Special Service) บริการเปิดบัญชีเงินฝากจำนวนมากในครั้งเดียว (Bulk Open Account)
      ให้คุณได้รับความสะดวกในการเปิดบัญชีพนักงานในจำนวนมากในครั้งเดียว

รายละเอียด

      เป็นบริการเปิดบัญชีเงินฝากจำนวนมากกว่า 1 บัญชี ในคราวเดียว ซึ่งส่วนใหญ่นำเสนอควบคู่กับบริการ Payroll เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัท อาทิ การเปิดบัญชีเงินเดือนของพนักงานจำนวนมากๆ เพื่อรองรับการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร เป็นต้น

จุดเด่น

 • เพิ่มความสะดวกในการเปิดบัญชีพนักงานให้แก่บริษัท
 • ประหยัดเวลาในการเดินทางมาที่สาขาธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครบริการ
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 30 วัน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • รายงานการประชุมหรือ หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ขอใช้บริการ (แจ้งวัตถุประสงค์, เลขที่บัญชี และรายละเอียดการขอใช้บริการ)

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อใช้ในการรับเงิน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ ณ สิ้นวัน (Sweep Zero Balance)
      เพิ่มความสะดวกในการบริหารเงินของบริษัท

รายละเอียด

      เป็นระบบการโอนอัตโนมัติโดยการโอนระหว่างบัญชีย่อยที่มีมากกว่า 1 บัญชี กับบัญชีหลักของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นบัญชีภายใต้นิติบุคคลเดียวกัน หรือบริษัทในเครือ โดยระบบจะบริหารบัญชีย่อย ให้มียอดคงเหลือ ณ สิ้นวันทำการเท่ากับศูนย์ หรือให้ติดลบน้อยที่สุด เพื่อให้บริษัทได้รับผลตอบแทน จากบัญชีเงินฝากสูงที่สุด
หรือ เสียดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีน้อยที่สุด ณ วันนั้น

จุดเด่น

 • บริษัทได้รับผลตอบแทน จากบัญชีเงินฝากสูงที่สุด หรือ เสียดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีน้อยที่สุด ณ วันนั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครบริการ
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 30 วัน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (ไม่ต้องมีรายงานการประชุม)

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อใช้ในการรับเงิน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริการผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ (Service via Electronic Channels)

บริการบัตรเอทีเอ็ม (ATM)
      ช่วยให้คุณสะดวก คล่องตัวกับฝาก ถอน โอนเงิน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียด

 • กำหนดวงเงินการใช้บริการผ่านบัตร ATM ได้ 3 วงเงิน ดังนี้
  -   ไม่เกิน     50,000  บาทต่อวัน
  -   ไม่เกิน   100,000  บาทต่อวัน
  -   ไม่เกิน   200,000  บาทต่อวัน
 • ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ และพิมพ์ Mini Statement
 • ถอนเงินสด ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้าและค่าบริการต่างๆ

จุดเด่น

 • บัตร ATM สามารถใช้บริการกับตู้ ATM ธนาคารอื่นโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 • สามารถใช้บริการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่เสียค่าธรรมเนียมการใช้บริการในแต่ละครั้ง (ธนาคารพาณิชย์อื่นคิดค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อครั้ง)
 • โอนเงินไปบัญชีต่างธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบบัตรประจำตัวประชาชน
 • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำเนาหน้าเช็ค หรือใบสั่งซื้อเช็คของบัญชีกระแสรายวัน

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อใช้ในการรับเงิน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริการ LH Bank Speedy (Internet Banking)
      ช่วยให้คุณบริหารธุรกิจอย่างมั่นใจ ด้วยการทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน LH Bank Speedy ที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อธุรกิจที่คล่องตัว

รายละเอียด

ประเภทบริการ 
1.   บริการด้านบัญชี

 • ตรวจสอบยอดเงิน
 • ประวัติการทำรายการย้อนหลัง และประวัติการทำรายการออนไลน์
 • สถานะเช็คสั่งจ่าย และสั่งซื้อสมุดเช็ค

2. บริการโอนเงิน

 • โอนเงินบัญชีระหว่างบัญชีตนเอง
 • โอนเงินไปยังบุคคลอื่นภายในธนาคาร
 • โอนเงินไปบัญชีต่างธนาคาร

ชำระค่าสินค้าและบริการ

 • ชำระค่าสินค้าและบริการ
 • รายการบริษัทที่ชำระค่าสินค้าและบริการเป็นประจำ
 • เพิ่มเติม/แก้ไข บริษัทที่ชำระค่าสินค้าและบริการเป็นประจำ

3. บริการ Bulk Payment

 • upload File Direct Debit และตรวจสอบสถานะข้อมูลที่ upload
 • upload File Direct Credit และตรวจสอบสถานะข้อมูลที่ upload
 • upload File Payroll และตรวจสอบสถานะข้อมูลที่ upload
 • upload File General Bulk Payment

4.   บริการชำระสินเชื่อ

 • ชำระสินเชื่อ LH Bank แบบทันที และตั้งเวลาการชำระเงินล่วงหน้า
 • รายการสินเชื่อที่บันทึกเป็นรายการที่ชำระเป็นประจำ
 • เพิ่มเติม/แก้ไข รายการสินเชื่อที่ชำระเป็นประจำ

5. การตั้งรายการล่วงหน้า

 • ดูประวัติการทำรายการล่วงหน้า
 • ดูรายการล่วงหน้า

จุดเด่น

 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
 • สามารถทำธุรกรรมได้หลากหลาย
 • สามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำรายการ
 • มั่นใจดัวยระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐานระดับสากล

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครบริการ
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 30 วัน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • รายงานการประชุมหรือ หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ขอใช้บริการ (แจ้งวัตถุประสงค์, เลขที่บัญชี และรายละเอียดการขอใช้บริการ)

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 0 677 7111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก อัตราแลกเปลี่ยน กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.