• ลูกค้าธุรกิจ

ประกันภัยพิทักษ์ทรัพย์สิน

แผนประกันภัยทรัพย์สินสำหรับบ้านอยู่อาศัย แผนพิทักษ์ทรัพย์สิน
 

 ชื่อผลิตภัณฑ์  ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับบ้านอยู่อาศัย แผนพิทักษ์ทรัพย์สิน
 คุณลักษณะ

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็คุ้มครอง อุ่นใจทุกภัย

คุ้มครอง...ครอบคลุม
ทั้งอัคคีภัย, ภัยธรรมชาติ การโจรกรรม และการประกันภัยเงินสด

คุ้มครอง...เพิ่มเติม
ค่าเช่าที่พักชั่วคราว, ค่าขนย้ายซากทรัพย์สิน, ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง และค่าดำเนินการ

คุ้มครอง...ความรับผิด
ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งร่ายกายและทรัพย์สิน

 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์  
 1. คุ้มครองโครงสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และทรัพย์สินภายในบ้าน
 2. คุ้มครองการประกันอัคคีภัยเต็มทุนประกันภัย อันได้แก่ ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยจากระเบิด, ภัยจากอากาศยาน, ภัยจากการเฉี่ยวหรือชนจากยานพาหนะ และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
 3. คุ้มครองภัยธรรมชาติ อันได้แก่ น้ำท่วม ลมพายุ ลูกเห็บ และแผ่นดินไหว สูงถึง 20% ของทุนประกันภัย
 4. ชดเชยค่าเช่าที่พักชั่วคราวรายวัน หากบ้านได้รับความเสียหาย จากสาเหตุดังต่อไปนี้ ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยจากระเบิด, ภัยจากอากาศยาน, ภัยจากการเฉี่ยวหรือชนจากยานพาหนะ และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) จนไม่สามารถพักอาศัยได้ สุงสุด 100,000 บาท
 5. คุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้าน และทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงค่าซ่อมแซมบ้าน จากความเสียหายที่เกิดจากการโจรกรรม
 6. คุ้มครองเงินสดที่เก็บรักษาในตู้เซฟ หรือห้องนิรภัยของบ้าน รวมถึงค่าซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการโจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
 7. ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามกฏหมาย ที่เกิดขึ้นภายในบ้านที่เอาประกันภัย
 8. พิเศษ! ขยายความคุ้มครอง
       -  ค่าขนย้ายซากทรัพย์สิน
       -  ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
       -  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผจญการดับเพลิง
 ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง (ต่อปีกรมธรรม์)

ทุนประกันภัย (บาท)

หมวดที่ 1

คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายจากไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ระเบิด, ภัยอากาศยาน, ยวดยานพาหนะ และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) 

1,000,000

ขยายความคุ้มครอง

- ชดเชยค่าเช่าที่พักชั่วคราวซึ่งเกิดจาก ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ระเบิด, ภัยอากาศยาน, ยวดยานพาหนะ และภัยเนื่องจากน้ำ (สูงสุดต่อปีกรมธรรม์) 

100,000

- ความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ อันได้แก่ น้ำท่วม, ลมพายุ, ลูกเห็บและแผ่นดินไหว ภัยละ 

200,000

- ความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 

100,000

หมวดที่ 2

- ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินสดภายในสถานที่เอาประกันภัยที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย เนื่องจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่เกิดร่องรอยความเสียหาย

100,000

ขยายความคุ้มครอง

- ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย จากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่เกิดร่องรอยความเสียหาย

20,000

หมวดที่ 3

ประกันโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้ชัดเจนต่ออาคาร การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (จร.2)

- ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้าน

200,000

- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านที่เก็บทรัยพ์สินที่เอาประกันภัย

50,000

- ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล

50,000

หมวดที่ 4

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามกฏหมายที่เกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกันภัย

1,000,000

ขยายความคุ้มครองถึงเงื่อนไขพิเศษ

- ว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการขนย้ายซากทรัพย์สิน

50,000

- ว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 50,000

50,000

- ว่าด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผจญการดับเพลิง

30,000

เบี้ยประกันภัยต่อปีกรมธรรม์ (รวมภาษีและอากร)
บ้านคอนกรีต 5,800
บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 6,700

หมายเหตุ - แผนความคุ้มครองเพิ่มเติมกรุณาติดต่อธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 

 เงื่อนไขการรับประกันภัย    
 1. สามารถรับประกันภัยได้ทั้งบ้านคอนกรีต และ บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยบ้านไม้ล้วน
 2. ไม่สามารถรับประกันภัยบ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงภัยน้ำท่วมของบริษัทฯ ได้
 3. เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามที่ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด
 รับประกันภัยโดย   บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 นายหน้าผู้รับประกันภัย   ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย จะเป็นผู้รับผิดชอบเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.