• ลูกค้าธุรกิจ

แนะนำกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

ผลิตภัณฑ์การลงทุน

ธนาคารให้บริการในด้านการแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าที่สนใจลงทุน ได้แก่ บริการแนะนำกองทุนส่วนบุคคล บริการแนะนำเปิดบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ และให้บริการเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ธนาคารให้บริการแนะนำกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)

จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

  1. บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LH FUND)
  2. บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (Merchant)
  3. บลจ.วรรณ จำกัด (ONEAM)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 0 2359 0000 หรือ 1327

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.