• ลูกค้าธุรกิจ

แนะนำกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

ผลิตภัณฑ์การลงทุน

       ธนาคารให้บริการในด้านการแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าที่สนใจลงทุน ได้แก่ บริการแนะนำกองทุนส่วนบุคคล, บริการแนะนำเปิดบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ และให้บริการเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เป็นต้น

ธนาคารให้บริการแนะนำกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)

จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

  1. บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LH FUND)
  2. บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (Merchant)
  3. บลจ.วรรณ จำกัด (ONEAM)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายธนบดีธนกิจ
โทร. 0 2359 0000 ต่อ 4706 - 4714

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.