• ลูกค้าธุรกิจ

สินเชื่อแฟคตอริ่ง

       LH Bank ให้บริการสินเชื่อเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการขายลูกหนี้การค้า หลังการส่งมอบสินค้าหรือบริการ และวางบิลเรียบร้อยแล้ว แต่ให้เครดิตเทอมกับลูกหนี้การค้า 10-120 วัน โดยนำเอกสารการค้า เช่น ใบแจ้งหนี้, ใบส่งสินค้า, ใบกำกับภาษี, ใบวางบิล หรือใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น มาขายให้กับธนาคารพร้อมโอนสิทธิการรับเงิน โดยธนาคารจะจ่ายเงินล่วงหน้า 70-90% ของมูลค่าในใบแจ้งหนี้หลังจากส่งเอกสารการค้าเข้ามาขาย 1 วัน โดยส่วนที่เหลืออีก 10-30% จะได้รับคืน เมื่อธนาคารได้รับการชำระเงินจากลูกหนี้การค้าเรียบร้อยแล้ว


ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับเมื่อใช้วงเงิน

 • เป็นสินเชื่อหมุนเวียนคล้าย O/D ที่สามารถเบิกใช้ได้ตามความจำเป็นและสภาพคล่องของกิจการ
 • เป็นวงเงินที่ช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการ
 • ใช้ลูกหนี้การค้าเป็นหลักประกัน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ให้บริการตรวจสอบลูกหนี้การค้า และช่วยให้ทราบถึงคุณภาพลูกหนี้การค้า เพื่อส่งเสริมความมั่นใจในการดำเนินกิจการ
 • ให้บริการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า ซึ่งช่วยลดภาระการจัดเก็บหนี้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย


อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย

 • อัตราดอกเบี้ย MRR ถึง MRR บวก 1% - 4% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมจัดตั้งวงเงิน 0.2% - 0.4% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าธรรมเนียมขายแฟคตอริ่ง 0.1% - 0.3% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ หรือไม่ต่ำกว่า 800.- บาท / ครั้ง


คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอใช้บริการ

 • เป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • มียอดขายเฉลี่ยต่อปี 20 ล้านบาทขึ้นไป
 • มีลูกหนี้การค้ากระจายและค้าขายต่อเนื่อง
 • ให้เครดิตเทอมแก่ลูกหนี้การค้า 10 -120 วัน
 • มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเนื่องจากมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารไม่เพียงพอ


เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

>> นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน/บริษัท
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอสินเชื่อ และ/หรือ เปิดบัญชีกับธนาคาร
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (นับจากปีล่าสุด)
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล
 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
 • สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือสัญญามัดจำ
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด

   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 1327

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ อัตราแลกเปลี่ยน โปรโมชั่น
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.