สินเชื่อบ้านใหม่ ดอกเบี้ยโดนใจ

 • ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 2.00%  หรือผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท**

 • ฟรีค่าจดจำนอง เมื่อซื้อประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร (1)

 • ฟรีค่าประเมินหลักประกัน***

 • กู้ได้ 100% ผ่อนสบายๆ นานสูงสุด 40 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย   

 

เงื่อนไข กรณีลูกค้าเลือกทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร

 1. กรณีที่ลูกค้าทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1%  ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือ สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท (ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ หรือ เปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆ ภายใน 5 ปีแรก ทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง)

 2. กรณีสมัครทำประกันชีวิต ต้องสมัครทำ MRTA/MLTA ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี 

 

หมายเหตุ :

 • โครงการจัดสรรในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น*
 • ราคาซื้อขายของหลักประกันต้องมีราคา (แนวราบ) ไม่น้อยกว่า 2.00 ล้านบาท , (แนวสูง) ไม่น้อยกว่า 2.50 ล้านบาท 
 • ลูกค้าสามารถเลือกใช้อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ ล้านละ 3,500 บาท  กรณีเลือกอัตราดอกเบี้ยคงที่**    
 • ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักประกัน (โครงการจัดสรรทุกโครงการที่มีราคาซื้อขาย 2 ล้านบาทขึ้นไป)***
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี****
 • วงเงินกู้เพิ่มสูงสุด 10% จากสัญญาซื้อขาย เพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน อัตราดอกเบี้ย 1) ทำประกัน MRTA/MLTA : ปีที่ 1-3 : MRR – 2.75% = 4.60% หรือ 2) ไม่ทำประกัน MRTA/MLTA : ปีที่ 1-3 : MRR – 2.25% = 5.10% , หลังจากนั้นปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR = 7.35% *****
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี MRR = 7.35% (ณ 1 เม.ย. 64) ที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย
 • การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด 
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อ โดยอยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • อัตราดอกเบี้ย และโปรโมชั่น (มีวงเงินสินเชื่อจำกัด) สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อ โดยเบิกรับเงินกู้ ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564  

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

1. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น

2. อายุ 21 ปีขึ้นไป (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)

3. อายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน

กรณี พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  อายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป

กรณี ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป

4. ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

5. ผู้กู้ร่วมต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย  หรือ คู่สมรส (จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน)

ค่าธรรมเนียม

ประเภทค่าธรรมเนียม จำนวนเงินที่เรียกเก็บ
ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน

2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ไม่รวมค่าพาหนะ(ถ้ามี)

ค่าอากรแสตมป์ คิด 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ
เบี้ยประกันอัคคีภัย ตามอัตราของบริษัทประกัน

ค่าธรรมเนียม กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนดภายใน 3 ปีแรก(กรณีปิดบัญชีเพื่อรีไฟแนนซ์)

คิด 3% ของยอดเงินต้นคงค้าง

 

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้กู้, ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ 

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนาใบทะเบียนสมรส/ ใบหย่า/ ใบมรณบัตร/ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)    

เอกสารแสดงรายได้

กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

กรณีบุคคลธรรมดาที่มีประกอบธุรกิจส่วนตัว

- สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง)
- สำเนาบัญชีธนาคาร  (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
- หลักฐานแสดงรายได้พิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ ใบทะเบียนการค้า (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
- ใบ ภพ.30 พร้อมใบเสร็จรับเงิน ย้อนหลัง  6  เดือน (ถ้ามี)

เอกสารทางด้านหลักประกัน

- สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลัก ประกัน เช่น โฉนดที่ดิน  หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 
- หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่นสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) , หนังสือให้ที่ดิน(ท.ด.14)
- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี) 
- แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

LH Bank Call Center  โทร. 1327 

Email. callcenter@lhbank.co.th