สินเชื่อบ้านใหม่ ดอกเบี้ยโดนใจ

  • ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1.90% ต่อปี หรือผ่อนล้านละ 3,500 บาท (ภายใน 2 ปีแรก)

  • กู้ได้ 100% ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

  • รับทุกโครงการจัดสรร...

 

อัตราดอกเบี้ยบ้านใหม่

  • แบบที่ 1 สำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.90% ต่อปี

 

  • แบบที่ 2 สำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.00% ต่อปี

 

เงื่อนไข

1.    สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านใหม่ในโครงการจัดสรร ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.90% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป หรืออัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น  2.00% สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และเบิกรับเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563 เท่านั้น
2.    กรณีลูกค้าทำประกัน MRTA/MLTA ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1%  ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท (ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆ ภายใน 5 ปีแรกทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง)
3.    กรณีสมัครทำประกันชีวิต ต้องสมัครทำ MRTA/MLTA ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี 
4.    ลูกค้าสามารถเลือกใช้อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำล้านละ 3,500 บาท ได้ในแบบอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เท่านั้น
5.    อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี MRR = 7.350% (ณ วันที่ 14 เม.ย. 63) ที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย
6.    อัตราดอกเบี้ย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

1. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น

2. อายุ 21 ปีขึ้นไป (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)

3. อายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน

กรณี พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  อายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป

กรณี ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป


4. ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

5. ผู้กู้ร่วมต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย  หรือ คู่สมรส (จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน)

ค่าธรรมเนียม

ประเภทค่าธรรมเนียม จำนวนเงินที่เรียกเก็บ
ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน

2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ไม่รวมค่าพาหนะ(ถ้ามี)

ค่าอากรแสตมป์ คิด 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ
เบี้ยประกันอัคคีภัย ตามอัตราของบริษัทประกัน

ค่าธรรมเนียม กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนดภายใน 3 ปีแรก(กรณีปิดบัญชีเพื่อรีไฟแนนซ์)

คิด 3% ของยอดเงินต้นคงค้าง

 

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้กู้, ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ 
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบทะเบียนสมรส/ ใบหย่า/ ใบมรณบัตร/ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)    

เอกสารแสดงรายได้

กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

กรณีบุคคลธรรมดาที่มีประกอบธุรกิจส่วนตัว

- สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง)
- สำเนาบัญชีธนาคาร  (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
- หลักฐานแสดงรายได้พิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ ใบทะเบียนการค้า (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
- ใบ ภพ.30 พร้อมใบเสร็จรับเงิน ย้อนหลัง  6  เดือน (ถ้ามี)

เอกสารทางด้านหลักประกัน

- สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลัก ประกัน เช่น โฉนดที่ดิน  หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 
- หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่นสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) , หนังสือให้ที่ดิน(ท.ด.14)
- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี) 
- แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

LH Bank Call Center  โทร. 1327 

Email. callcenter@lhbank.co.th