• นักลงทุนสัมพันธ์

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III)

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) : กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2564 : กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2564
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2563 : กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2562 : กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2561 : กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2560 : กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2559 : กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2558 : กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2559
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2557 : กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2557
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2556 : กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2555 : กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2555
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2554 : กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2555
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2554
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2553 : กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2554
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) : LH Bank
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2564 : LH Bank
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2564
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2563 : LH Bank
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2562 : LH Bank
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2561 : LH Bank
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2560 : LH Bank
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2559 : LH Bank
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2558 : LH Bank
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2559
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2557 : LH Bank
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2557
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2556 : LH Bank
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2555 : LH Bank
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2555
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2554 : LH Bank
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2555
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2554
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2553 : LH Bank
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2554
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2553
การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน (Pillar III) ประจำปี 2552 : LH Bank
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2553
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2552
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.