• นักลงทุนสัมพันธ์

อัตราส่วนเงินกองทุน

อัตราส่วนเงินกองทุน 2563
31 ตุลาคม 2563
30 กันยายน 2563
31 สิงหาคม 2563
31 กรกฎาคม 2563
30 มิถุนายน 2563
31 พฤษภาคม 2563
30 เมษายน 2563
31 มีนาคม 2563
29 กุมภาพันธ์ 2563
31 มกราคม 2563
อัตราส่วนเงินกองทุน 2562
31 ธันวาคม 2562
30 พฤศจิกายน 2562
31 ตุลาคม 2562
30 กันยายน 2562
31 สิงหาคม 2562
31 กรกฎาคม 2562
30 มิถุนายน 2562
31 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน 2562
31 มีนาคม 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
31 มกราคม 2562
อัตราส่วนเงินกองทุน 2561
31 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561
31 ตุลาคม 2561
30 กันยายน 2561
31 สิงหาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
30 มิถุนายน 2561
31 พฤษภาคม 2561
30 เมษายน 2561
31 มีนาคม 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561
31 มกราคม 2561
อัตราส่วนเงินกองทุน 2560
31 ธันวาคม 2560
30 พฤศจิกายน 2560
31 ตุลาคม 2560
30 กันยายน 2560
31 สิงหาคม 2560
31 กรกฎาคม 2560
30 มิถุนายน 2560
31 พฤษภาคม 2560
30 เมษายน 2560
31 มีนาคม 2560
28 กุมภาพันธ์ 2560
31 มกราคม 2560
อัตราส่วนเงินกองทุน 2559
31 ธันวาคม 2559
30 พฤศจิกายน 2559
31 ตุลาคม 2559
30 กันยายน 2559
31 สิงหาคม 2559
31 กรกฏาคม 2559
30 มิถุนายน 2559
31 พฤษภาคม 2559
30 เมษายน 2559
31 มีนาคม 2559
29 กุมภาพันธ์ 2559
31 มกราคม 2559
อัตราส่วนเงินกองทุน 2558
31 ธันวาคม 2558
30 พฤศจิกายน 2558
31 ตุลาคม 2558
30 กันยายน 2558
31 สิงหาคม 2558
31 กรกฏาคม 2558
30 มิถุนายน 2558
31 พฤษภาคม 2558
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.