• นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธนาคาร

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธนาคาร

 

ประเภทธุรกิจ จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น และชนิดหุ้นทั้งหมดและที่ออกจำหน่ายแล้ว
        ชื่อบริษัท : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
        ชื่อย่อ : LH Bank
        เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000234
        ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์
        เว็บไซต์ : www.lhbank.co.th
        ที่ตั้งสำนักงานใหญ่  : เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น จี, 1, 5, 6, และ 32
    ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
        ทุนจดทะเบียน : จำนวน  20,000,000,000 บาท
        ทุนชำระแล้ว : จำนวน  20,000,000,000 บาท
        มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : หุ้นสามัญหุ้นละ 10  บาท
        ชนิดของหุ้นทั้งหมด : ประกอบด้วย     หุ้นสามัญ           2,000,000,000 หุ้น
        และที่ออกจำหน่ายแล้ว                      หุ้นบุริมสิทธิ์          -ไม่มี-
        รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
        ติดต่อ : สำนักงานใหญ่
           โทรศัพท์  1327
           โทรสาร   0 2677 7223
           E-mail :  presidentoffice@lhbank.co.th
        กรรมการตรวจสอบ : นายประดิษฐ    ศวัสตนานนท์          ประธานกรรมการตรวจสอบ
           โทรศัพท์ 08 1868 1487
           E-mail : pradits@lhbank.co.th
         : นายสมศักดิ์    อัศวโภคี              กรรมการตรวจสอบ
           โทรศัพท์ 08 5485 4269
           E-mail : somsaka@lhbank.co.th
         : ดร.สุปรียา  ควรเดชะคุปต์            กรรมการตรวจสอบ
           โทรศัพท์ 08 5901 5888
           E-mail : supriyak@lhbank.co.th
         : นายพิชัย  ดุษฎีกุลชัย            กรรมการตรวจสอบ
           โทรศัพท์ 09 8992 8295
           E-mail : pichaid@lhbank.co.th
        ผู้สอบบัญชี : นางสาวรัตนา    จาละ
           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ
         : นางสาวสมใจ    คุณปสุต
           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
         : นางสาวรัชดา    ยงสวัสดิ์วาณิชย์
           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4951
         : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
           193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
           แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
           โทรศัพท์  : 0 2264 0777
           โทรสาร   : 0 2264 0789-90
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.