• นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

1.    นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
          ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว 
          การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร สรุปสาระสำคัญ คือ เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าธนาคารมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและตามที่กฎหมายกำหนด

 2.  ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
          ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรอง กำหนดให้ในระหว่างเวลาที่สถาบันการเงินยังไม่ตัดสินทรัพย์ที่เสียหายออกจากบัญชีหรือกันสำรองสำหรับสินทรัพย์และภาระผูกพันที่อาจเสียหายและไม่เสียหายไม่ครบทั้งจำนวน สถาบันการเงินจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้
          ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.21/2555 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 8 นโยบายการจ่ายเงินปันผล กำหนดให้สถาบันการเงินไม่ควรนำกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงหรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล เช่น กำไรที่เกิดจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า (Mark to Market) กำไรที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและไม่ควรนำกำไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้มีการซื้อขายจริง ซึ่งมีผลทำให้สถาบันการเงินมีกำไรสูงกว่าหรือขาดทุนต่ำกว่ากรณีปกติมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล เช่น กำไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงิน ที่มีเงื่อนไขให้สถาบันการเงินสามารถซื้อคืนหรือมีสิทธิซื้อคืนทรัพย์สินนั้นได้ในอนาคต

-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.