• นักลงทุนสัมพันธ์

หนังสือชี้ชวน

ตราสารด้อยสิทธิ ชนิดไม่มีหลักประกัน เพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดและจ่ายดอกเบี้ยปีละ 4 ครั้ง
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.