• ข่าวสารและกิจกรรม

LH Bank ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่างๆ

LH Bank ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่างๆ

เช่น สงครามการค้า ภัยแล้ง การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าของภาครัฐ สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา

 

นางสาวชมภูนุช ปฐมพร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) เปิดเผยว่า ธนาคารมีความห่วงใยลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่างๆ เช่น สงครามการค้า ภัยแล้ง การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าของภาครัฐ สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา และอื่นๆ ดังนี้

  • ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระ เช่น ปลอดเงินต้นสูงสุด 12 เดือน และ ขยายระยะเวลาเงินกู้ เพื่อให้ภาระการผ่อนชำระลดลง หลังหมดช่วงปลอดเงินต้น
  • สนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม
  • ลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าในช่วงที่มีปัญหา สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยพิจารณาเป็นรายๆไป
  • ช่วยเหลืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป   

ธนาคารคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าได้ในระดับหนึ่ง โดยมาตรการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะต่อไป และตามความเหมาะสมทางธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งในระหว่างนี้จะมีการติดตามและประเมินผลกระทบของลูกค้าอย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์มีความยืดเยื้อธนาคารจะพิจารณาการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติมต่อไป

การออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในครั้งนี้เพื่อช่วยคลายความวิตกกังวลและเพื่อให้ลูกค้ามีความพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ ลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 1327 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.