• ลูกค้าบุคคล

กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E

กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E
 

 

เสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 15.30 น. (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น)

นโยบายการลงทุน :

  • กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศทั่วโลก ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในประเทศอินเดีย โดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ
  • ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
  • กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

 
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร :

  • ผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในประเทศอินเดีย และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหรือมูลคค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในประเทศอินเดีย

 
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเครือข่ายธนาคารและสถาบัน หมายเลขโทรศัพท์  02-286-3484 และ 02-679-2155     
 
****ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน****

 

กองทุนที่น่าสนใจ อัตราแลกเปลี่ยน โปรโมชั่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.