• ลูกค้าบุคคล

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วแลกเงิน

        เป็นตราสารการเงินที่ผู้ถือตั๋วแลกเงินมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารผู้ออกตั๋วแลกเงิน 

ลักษณะผลิตภัณฑ์