• ลูกค้าบุคคล

บริการรับคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต

ตรวจสุขภาพทางการเงินกับ บริการรับคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต

       ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเอง ซึ่งเป็นบริการที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์ตรวจสอบข้อมูลเครดิตตนเอง โดยธนาคารจะเป็นตัวแทนให้กับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) ในการรับคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต และลูกค้าจะได้รับรายงานข้อมูลเครดิตโดยตรงจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วัน

ขอบเขตการให้บริการ

  • ทุกสาขาของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทั่วประเทศ
  • ให้บริการเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา ซึ่งขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองเท่านั้น
  • ลูกค้าต้องแสดงความจำนงขอใช้บริการด้วยตนเอง (ห้ามมอบฉันทะ)

เอกสารประกอบและการขอใช้บริการ

  • ใบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต โดยกรอกข้อมูล ชื่อที่อยู่ที่จะให้จัดส่งรายงาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ให้ครบถ้วนและชัดเจน
  • เอกสารอื่นๆ
    >> กรณีสัญชาติไทย: แสดงบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้มีเลขที่บัตรประชาชน (ตัวจริง)
    >> กรณีบุคคลต่างด้าว: แสดงหนังสือเดินทาง / ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตัวจริง)

ค่าธรรมเนียมการให้บริการ

อัตราค่าบริการ ขึ้นอยู่กับรูปแบบรายงานที่ลูกค้าต้องการ ดังนี้…

แบบรายงาน

ระยะเวลาการจัดส่งข้อมูล

อัตราค่าบริการ

 แบบที่ 1
 รายงานข้อมูล 1 ฉบับ (ครั้งเดียว)


 จัดส่งภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต


 150.-

 แบบที่ 2
 รายงานข้อมูล 2 ฉบับ

 (รายครึ่งปี)


 ฉบับแรกจัดส่งภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต ฉบับต่อไปภายใน 6 เดือน


 250.-

 แบบที่ 3
 รายงานข้อมูล 4 ฉบับ

 (รายไตรมาส)


 ฉบับแรกจัดส่งภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต อีก 3 ฉบับนำส่งทุก 4 เดือน


 400.-

 แบบที่ 4
 รายงานข้อมูล 6 ฉบับ

 (ราย 2 เดือน)


 ฉบับแรกจัดส่งภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต อีก 5 ฉบับนำส่งทุก 2 เดือน


 550.-

 

การจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิต

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยหากผู้ยื่นคำขอไม่ได้รับรายงานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดกรุณาติดต่อ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

(NCB) โทร. 0-2643-1250

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 1327

อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก อัตราแลกเปลี่ยน กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.