• ลูกค้าบุคคล

ประกันการเดินทางไปต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

จุดเด่น

- คุ้มครองการเสียชีวิต และสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากอุบัติเหตุ ขณะท่องเที่ยวในต่างประเทศ
- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บและเจ็บป่วยเต็มจำนวนทุนประกันภัย ซึ่งเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ
- ได้รับผลประโยชน์รายวันสำหรับการเข้ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในต่างประเทศ
- มีศูนย์ช่วยเหลือบริการ 24 ชั่วโมง โดยคนไทยที่มีความชำนาญและเครือข่ายทั่วโลก
- คุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านขณะท่องเที่ยวในต่างประเทศ
- ชดเชยค่าโทรศัพท์ฉุกเฉิน
- ให้ตั๋วเครื่องบินและที่พักกรณีเยี่ยมไข้ในต่างประเทศ
- ชดเชยค่าอาหาร และที่พัก กรณี การเดินทางล่าช้า, การพลาดต่อเที่ยวบิน รวมถึงกรณีการเปลี่ยนเส้นทางการบิน
- ชดเชยกรณีระบบสายการบินผิดพลาด (Overbooking)
- บริการให้ความช่วยเหลือ ด้านการเดินทาง และการแพทย์

ข้อกำหนดทั่วไป

อายุรับประกันภัย : 6 เดือน – 80 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 2,000,000 บาท
        จำนวนเงินเอาประกันภัย ของผู้มีอายุระหว่าง 66-80 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก
        จำนวนเงินเอาประกันภัย ของผู้มีอายุระหว่าง 6 เดือน-14 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยข้างต้น และสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด : 5,000,000 บาท
เงื่อนไขการตรวจสุขภาพ : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น : เบี้ยประกันภัยกรณีรายเที่ยว เริ่มต้น 370 บาท*
        เบี้ยประกันภัยกรณีรายปี เริ่มต้น 5,759 บาท*
        (*ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดิ