• ลูกค้าบุคคล

ประกันการเดินทางไปต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

จุดเด่น

- คุ้มครองการเสียชีวิต และสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากอุบัติเหตุ ขณะท่องเที่ยวในต่างประเทศ
- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บและเจ็บป่วยเต็มจำนวนทุนประกันภัย ซึ่งเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ
- ได้รับผลประโยชน์รายวันสำหรับการเข้ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในต่างประเทศ
- มีศูนย์ช่วยเหลือบริการ 24 ชั่วโมง โดยคนไทยที่มีความชำนาญและเครือข่ายทั่วโลก
- คุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านขณะท่องเที่ยวในต่างประเทศ
- ชดเชยค่าโทรศัพท์ฉุกเฉิน
- ให้ตั๋วเครื่องบินและที่พักกรณีเยี่ยมไข้ในต่างประเทศ
- ชดเชยค่าอาหาร และที่พัก กรณี การเดินทางล่าช้า, การพลาดต่อเที่ยวบิน รวมถึงกรณีการเปลี่ยนเส้นทางการบิน
- ชดเชยกรณีระบบสายการบินผิดพลาด (Overbooking)
- บริการให้ความช่วยเหลือ ด้านการเดินทาง และการแพทย์

ข้อกำหนดทั่วไป

อายุรับประกันภัย : 6 เดือน – 80 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 2,000,000 บาท
        จำนวนเงินเอาประกันภัย ของผู้มีอายุระหว่าง 66-80 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก
        จำนวนเงินเอาประกันภัย ของผู้มีอายุระหว่าง 6 เดือน-14 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยข้างต้น และสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด : 5,000,000 บาท
เงื่อนไขการตรวจสุขภาพ : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น : เบี้ยประกันภัยกรณีรายเที่ยว เริ่มต้น 370 บาท*
        เบี้ยประกันภัยกรณีรายปี เริ่มต้น 5,759 บาท*
        (*ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง และแผนการประกันภัย)
ประเทศที่ไม่คุ้มครอง : คิวบา อิหร่าน ซีเรีย เกาหลีเหนือ ซูดานเหนือ และไครเมีย
        ทุกแผนประกันภัยสามารถขอ เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) ได้

ระยะเวลาคุ้มครอง    

1. กรณีการประกันภัยแบบรายเดี่ยว (Single Trip) ระยะเวลาประกันภัยจะเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือหนังสือรับรองการประกันภัย โดยความคุ้มครองให้เริ่มต้นก่อนผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 3 ชั่วโมง และดำเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 3 ชั่วโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกัน แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
2. กรณีการประกันภัยรายปี (Annual Trip) เพื่อคุ้มครองการเดินทางหลายครั้งในระยะเวลาประกันภัย 1 ปี ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือหนังสือรับรองการประกันภัย ระยะเวลาการเดินทางในแต่ละครั้งของผู้เอาประกันภัยให้เริ่มต้นก่อนผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 3 ชั่วโมง และดำเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยภายในประเทศไทยหรือภายใน 3 ชั่วโมง นับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน ระยะเวลาในการเดินทางแต่ละครั้งที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้สูงสุดไม่เกิน 90 วัน
        หากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ และจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ป่วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองไปจนกระทั่งผู้แอาประกันภัยออกจากโรงพยาบาล

ข้อยกเว้นเบื้องต้น

1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือพยายามทำร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตนเองหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ทำร้ายร่างกาย หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัยกิน ดื่ม หรือฉีดยา หรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
2. สงคราม การรุกราน
3. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
4. การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อห้าม ข้อบังคับ ประกาศ 
5. การกระทำโดยมิชอบหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย การก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม
6. ผู้เอาประกันภัยไม่ใช้ความพยายามตามสมควรในการรักษาทรัพย์สิน หรือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย หรือบรรเทาการสูญเสียหรือความเสียหาย เป็นต้น

ตารางผลประโยชน์

ความคุ้มครอง Standard Silver Platinum
1. การชดเชยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ*
   - การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
   - การสูญเสียอวัยวะสายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ
   - การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
2,000,000 3,000,000 5,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ 2,000,000 3,000,000 5,000,000
3. ผลประโยชน์รายวันสำหรับการเข้ารักษาพยาบาล
    ผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลต่างประเทศ
2,000/24 ชม.
สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
3,000/24 ชม.
สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
4,000/24 ชม.
สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
4. การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา 2,000,000 3,000,000 4,000,000
5. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรือ อัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา 2,000,000 3,000,000     4,000,000
6. การส่งตัวบุตรกลับประเทศไทย 50,000 150,000 200,000
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก เพื่อไปเยื่ยม
    ผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลต่างประเทศ
50,000 150,000 200,000
8. ค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน 1,000 1,500 2,000
9. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางกลับประเทศไทยในการร่วมงานศพ
    กรณีการเสียชีวิตของคู่สมรส บุตรหรือบิดา มารดาของผู้เอาประกันภัย
50,000 150,000 200,000
10. การบอกเลิกการเดินทาง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
11. ค่าใช้จ่ายกรณีลดจำนวนวันเดินทาง - ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
12. การล่าช้าของเที่ยวบิน 1,000/6 ชม.
สูงสุดไม่เกิน
4,000

3,000/6 ชม.
สูงสุดไม่เกิน
12,000

4,000/6 ชม.
สูงสุดไม่เกิน
16,000
13. การจี้เครื่องบิน - 5,000/24 ชม.
สูงสุดไม่เกิน
50,000 บาท
10,000/24 ชม.
สูงสุดไม่เกิน
100,000 บาท
14. การพลาดต่อเที่ยวบิน เนื่องจากระบบการจัดจำหน่ายตั๋วของสายการบิน     - 2,000/6 ชม.
สูงสุดไม่เกิน 10,000
4,000/6 ชม.
สูงสุดไม่เกิน 20,000
15. การเดินทางล่าช้าจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน            - 2,000/6 ชม.
สูงสุดไม่เกิน 10,000
4,000/6 ชม.
สูงสุดไม่เกิน 20,000
16. การพลาดต่อเที่ยวบิน - 2,000/6 ชม.
สูงสุดไม่เกิน 10,000
4,000/6 ชม.
สูงสุดไม่เกิน 20,000
17. ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 1,000/6 ชม.
สูงสุดไม่เกิน 4,000
3,000/6 ชม.
สูงสุดไม่เกิน 12,000
5,000/6 ชม.
สูงสุดไม่เกิน 20,000
18. การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และหรือทรัพย์สินส่วนตัว - 5,000 ชิ้น/คู่/ชุด
สูงสุดไม่เกิน 40,000
5,000 ชิ้น/คู่/ชุด
สูงสุดไม่เกิน 40,000
19. การสูญเสียของเงินสดส่วนตัวและเช็คเดินทาง - 5,000 5,000
20. การสูญหายของเอกสารการเดินทาง - 5,000 5,000
21. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 3,000,000 4,000,000
22. ความรับผิดต่อบัตรเครดิต - 10,000 20,000
23. การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน - 50,000 100,000
24. บริการความช่วยเหลือด้านการแพทย์ และการเดินทาง     ให้บริการ
ราคาเริ่มต้นเพียง 370 952 1,481