• ลูกค้าบุคคล

ประกันอุบัติเหตุ Smile PA

แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Smile PA

 ชื่อผลิตภัณฑ์

 Smile PA ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับลูกค้าธนาคาร LH Bank

 คุณลักษณะ

ประกันภัยอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมและคุ้มค่า

 • ค่ารักษาพยาบาล

 • ค่าชดเชยรายได้

 • ค่าชดเชยเสียชีวิต

 • ทุนการศึกษาบุตร

 • การเจ็บป่วยของบุตรด้วยโรคสำคัญ 5 โรค

 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • มีค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายได้กรณีอุบัติเหตุ

 • คุ้มครอง 2 เท่ากรณีอุบัติเหตุในวันหยุดราชการประจำปี หรืออุบัติเหตุสาธารณะ

 • ขยายความคุ้มครองรวมถึงภัยก่อการร้าย การจลาจล การถูกทำร้าย ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

 • ซื้อ 1 คุ้มครอง 2 (ผู้ปกครองและบุตร)

 • ทุนการศึกษาบุตรกรณีผู้ปกครองเสียชีวิต

 • ค่าชดเชยกรณีบุตรเจ็บป่วยด้วยโรคสำคัญ 5 โรค

 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล (มีบัตร PA Card ให้ลูกค้าใช้แสดงสิทธิเข้ารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการฯ ทั่วประเทศ)

 • สมัครง่ายโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ (เพียงแถลงในใบคำขอเอาประกันภัย)

 ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุ 16-60 ปี

 • บุตรอายุ 1-15 ปี (เฉพาะแผน Family)

 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ

 • กรณีชาวต่างชาติต้องได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย (มี Passport และ Work permit)

 • แผนประกันภัยนี้ไม่ครอบคลุม (ไม่รับประกัน) ผู้ที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์เป็นประจำ ผู้ทำงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือเหมืองใต้ดิน นักกีฬาอาชีพ พนักงานเดินเรือ กรรมกร ชาวประมง 

 • แผนประกันภัยนี้ซื้อได้ไม่เกินคนละ 1 ฉบับ ยกเว้นแผน Family (ผู้ปกครอง+บุตร 1 คน) หากต้องการคุ้มครองบุตรมากกว่า 1 คน ให้ผู้ปกครองซื้อแผน เพิ่มได้ตามจำนวนบุตร

 รับประกันภัยโดย

 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 นายหน้าประกันวินาศภัย

 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย จะเป็นผู้รับผิดชอบเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

 ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.