• ลูกค้าบุคคล

ซีไอ ซูปเปอร์แคร์ สู้ทุกระยะโรคร้าย

ประกันชีวิต

ซีไอ ซูปเปอร์แคร์ สู้ทุกระยะโรคร้าย

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต    LH Bank CI SuperCare 10/99 (ไม่มีเงินปันผล)

จุดเด่น
•    เบี้ยประกันภัยต่ำ ความคุ้มครองสูง
•    คุ้มครอง โรคร้ายแรงตลอดชีพ 
•    ครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง รวม 18 โรค/การรักษา โรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา รวมมากถึง 62 โรค/การรักษา 
•    วางแผนระยะยาวลดหย่อนภาษีได้ถึง 10 ปี
•    ชำระเบี้ยเพียง 10 ปี ได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
•    เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้ (เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตสัญญาหลัก) สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค 2551

ข้อกำหนดทั่วไป
•    อายุรับประกันภัย 1 เดือน – 65 ปี    
•    ระยะเวลาชำระเบี้ย 10 ปี    
•    ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี    
•    จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท        
•    งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
•    เงื่อนไขการพิจารณาอื่นๆ และการตรวจสุขภาพเป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท
•    ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ตามที่บริษัทกำหนด 


รูปแผนความคุ้มครองสัญญาหลักและ สัญญาเพิ่มเติม 
LH Bank LH Bank CI SuperCare 10/99 (ไม่มีเงินปันผล)

หมายเหตุ *100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หัก ผลประโยชน์ ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง
ที่จ่ายไปแล้ว 20% (ถ้ามี) และกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันที


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง และเงื่อนไข

1) กรณีมีชีวิตอยู่ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากที่ครบรอบวันเกิด 99 ปี รับผลประโยชน์
•    100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หัก ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) และกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันที

 2) กรณีเสียชีวิต
•    100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หัก ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) และกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันที


ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม

ตัวอย่างตารางมูลค่ากรมธรรม์

 

โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครอง
 

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1.    กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือ แถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายในสองปี นับจากวันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2.    กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือ วันต่ออายุกรมธรรม์ หรือ วันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือ ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.    ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ผลประโยชน์ LH Bank CI SuperCare 10/99 (ไม่มีเงินปันผล) จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย หรือ ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา

หมายเหตุ
1.    “LH Bank CI SuperCare 10/99 (ไม่มีเงินปันผล)” เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกัน เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ (ไม่มีเงินปันผล) 
2.    ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
3.    แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิ์ประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
4.    ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
5.    พิจารณารับประกันภัยโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด 
6.    การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และ หลักเกณฑ์ของบริษัท เอไอเอ จำกัด
7.    ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต  และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท เอไอเอ จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.