• ลูกค้าบุคคล

LH BANK สุขใจวัยเกษียณ 85/60 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษี)

สุขใจ วัยเกษียณ

       ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต LH BANK สุขใจวัยเกษียณ 85/60 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)

จุดเด่น

 • การันตีบำนาญสูงถึง 15 ปี
 • สิทธิในการลดหย่อนภาษีแบบบำนาญไม่เกิน 200,000 บาท
 • แถมความคุ้มครองยกเว้นผู้ชำระเบี้ยประกัน กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสำหรับอายุ 16-55 ปี ทุนประกันไม่เกิน 1 ล้านบาท ถึงอายุ 60 ปี

ข้อกำหนดทั่วไป

 • อายุรับประกันภัย 25 – 55 ปี            
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 85 ปี    
 • ระยะเวลาชำระเบี้ย 60 ปี     
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท        
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายปี 
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • เงื่อนไขการพิจารณาอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท

 

รูปแผนความคุ้มครอง

 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

          1. กรณีมีชีวิตอยู่บริษัทจะจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ดังนี้

 • อายุ 60-85 ปี จ่าย 12%* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย มากที่สุด 26 ครั้ง  การันตีจ่าย 15 ครั้ง**กรณีเสียชีวิต หลังการันตีไม่มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ กธ.สิ้นผลบังคับ
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้  สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค 2551

  2. กรณีเสียชีวิต
 • อายุครบ25 ปี ถึง ก่อนอายุครบ 40 ปี        รับความคุ้มครอง 100%    ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
 • อายุครบ 40 ปี ถึง ก่อนอายุครบ 42 ปี        รับความคุ้มครอง 110%    ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
 • อายุครบ 42 ปี ถึง ก่อนอายุครบ 44 ปี        รับความคุ้มครอง 120%    ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
 • อายุครบ 44 ปี ถึง ก่อนอายุครบ 46 ปี        รับความคุ้มครอง 130%    ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
 • อายุครบ 46 ปี ถึง ก่อนอายุครบ 48 ปี        รับความคุ้มครอง 140%    ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
 • อายุครบ 48 ปี ถึง ก่อนอายุครบ 50 ปี        รับความคุ้มครอง 150%    ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
 • อายุครบ 50 ปี ถึง ก่อนอายุครบ 52 ปี        รับความคุ้มครอง 160%    ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
 • อายุครบ 52 ปี ถึง ก่อนอายุครบ 54 ปี        รับความคุ้มครอง 170%    ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
 • อายุครบ 54 ปี ถึง ก่อนอายุครบ 56 ปี        รับความคุ้มครอง 180%    ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
 • อายุครบ 56 ปี ถึง ก่อนอายุครบ 58 ปี        รับความคุ้มครอง 190%    ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
 • อายุครบ 58 ปี ถึง ก่อนอายุครบ 60 ปี        รับความคุ้มครอง 200%    ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น

ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง
       สำหรับ คุณน้อมศรี ประดับดาว เพศหญิง อายุ 45 ปี ทุนประกัน 100,000 บาท เบี้ยประกันภัยต่อปี 13,470 บาท

 

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา       312,000 บาท
หัก เบี้ยประกันรวมตลอดสัญญา   202,050 บาท
ส่วนต่างผลประโยชน์ที่ได้รับ        109,950 บาท


ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 1. กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง  หรือ แถลงข้อความเท็จ  บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายในสองปี  นับจากวันทำสัญญา  หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือ วันต่ออายุกรมธรรม์  หรือ วันกลับคืนสู่สถานะเดิม  ของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือ ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

หมายเหตุ

 1. ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และ ทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 2. แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต  มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิ์ประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 4. พิจารณารับประกันภัยโดย บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
 5. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และ หลักเกณฑ์ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และ อำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และ สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.