• ลูกค้าบุคคล

LH BANK ทรัพย์ทวี 210

สุดคุ้ม ชำระสั้น คุ้มครองยาว รับผลตอบแทนคืนทุกปี

       ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต LH BANK ทรัพย์ทวี 210


จุดเด่น

 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 9 รับเงินคืน 3% ครบกำหนดสัญญาปีที่ 10 รับเงินคืน 200% รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาทั้งหมด 227%  
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุด 205%
 • ชำระเบี้ยสั้นเพียง 2 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค 2551

ข้อกำหนดทั่วไป

 • อายุรับประกันภัย 1 เดือน – 65 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ย 2 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 150,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายปี
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • เงื่อนไขการพิจารณาอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท

 

รูปแผนความคุ้มครอง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 1. กรณีมีชีวิตอยู่
  • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 9 รับเงินคืนปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
  • ณ วันครบกำหนดสัญญา (สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10) รับเงินคืน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
  • รวมเงินคืนทั้งหมดตลอดอายุสัญญา 227% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
  • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้ สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค 2551
 2.  กรณีเสียชีวิต
  • ปีกรมธรรม์ที่ 1 รับความคุ้มครอง 105% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
  • ปีกรมธรรม์ที่ 2 - 10 รับความคุ้มครอง 205% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น

ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง
       สำหรับคุณชาญชัย เมฆน้อย เพศชาย อายุ 38 ปี ทุนประกัน 150,000 บาท เบี้ยประกันภัยต่อปี 150,000 บาท 

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 340,500 บาท

หัก เบี้ยประกันภัยรวมตลอดสัญญา 300,000 บาท

ส่วนต่างผลประโยชน์ที่ได้รับ 40,500 บาท

 

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 1. กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือ แถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายในสองปี นับจากวันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือ วันต่ออายุกรมธรรม์ หรือ วันกลับคืนสู่สถานะเดิม ของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือ ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

หมายเหตุ

 1. ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และ ทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 2. แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิ์ประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 4. พิจารณารับประกันภัยโดย บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
 5. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และ หลักเกณฑ์ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และ อำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และ สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.