• ลูกค้าบุคคล

LH BANK ทรัพย์มั่งมี 20/12

เพิ่มค่าเงินแบบสุดคุ้ม พร้อมความคุ้มครองชีวิต

       ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต LH BANK ทรัพย์มั่งมี 20/12


จุดเด่น

 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 20 รับเงินคืน 1% ครบกำหนดสัญญาปีที่ 20 รับเงินคืน 140 % รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาทั้งหมด 160%  
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุด 140%
 • แถมความคุ้มครองยกเว้นการชำระเบี้ยประกัน กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสำหรับอายุ 16-55 ปี ทุนประกันไม่เกิน 1 ล้านบาท ถึงอายุ 60 ปี
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้ สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค 2551

ข้อกำหนดทั่วไป

 • อายุรับประกันภัย 1 เดือน – 65 ปี            
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 20 ปี    
 • ระยะเวลาชำระเบี้ย 12 ปี     
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 150,000 บาท        
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี 
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • เงื่อนไขการพิจารณาอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท

รูปแผนความคุ้มครอง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง


1) กรณีมีชีวิตอยู่

 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 20 รับเงินคืนปีละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
 • ณ วันครบกำหนดสัญญา (สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20) รับเงินคืน 140% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
 • รวมเงินคืนทั้งหมดตลอดอายุสัญญา 160% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้ สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค 2551

2) กรณีเสียชีวิต

ปีกรมธรรม์ที่  1 - 4 รับความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
ปีกรมธรรม์ที่  5 - 8 รับความคุ้มครอง 110% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
ปีกรมธรรม์ที่  9 - 12 รับความคุ้มครอง 120% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
ปีกรมธรรม์ที่ 13 - 16 รับความคุ้มครอง 130% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
ปีกรมธรรม์ที่ 17 - 20 รับความคุ้มครอง 140% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น

ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง
สำหรับ คุณโอเชี่ยน ไทยสมุทร เพศ ชาย อายุ 38 ปี ทุนประกัน 150,000 บาท เบี้ยประกันภัย ต่อปี 16,080 บาท

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา            240,000 บาท
หักเบี้ยประกันภัยรวมตลอดสัญญา       192,960 บาท
ส่วนต่างผลประโยชน์ที่ได้รับ                47,040 บาท

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 1. กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือ แถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายในสองปี นับจากวันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือ วันต่ออายุกรมธรรม์ หรือ วันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือ ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

หมายเหตุ

 1. ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 2. แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิ์ประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 4. พิจารณารับประกันภัยโดย บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
 5. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และ หลักเกณฑ์ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และ อำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และ สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.