• ลูกค้าบุคคล

LH BANK LIFE 315

คุ้มค่ากับผลประโยชน์เงินคืนทุกปี พร้อมความคุ้มครองที่อุ่นใจ

       ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต    LH BANK LIFE 315

จุดเด่น

 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 3 ปี คุ้มครองนาน 15 ปี

 • รับเงินจ่ายคืน 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงปีที่ 14

 • รับเงินคืนเมื่อครบสัญญา 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

 • รับเงินคืนรวมตลอดสัญญาสูดสุดถึง 384% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

 • ให้ความคุ้มครองสูงสุด 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่  30 ธ.ค  51

 • สมัครง่ายๆ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ*

*ผู้ขอเอาประกันภัยต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย ทั้งนี้การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาจ่ายเงินตามกรมธรรม์

 

ข้อกำหนดทั่วไป

 • อายุรับประกันภัย 1 เดือน – 65 ปี

 • ระยะเวลาเอาประกันภัย  15 ปี

 • ระยะเวลาชำระเบี้ย 3 ปี

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ 

 

รูปแผนความคุ้มครอง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

1) กรณีมีชีวิตอยู่

 • รับเงินจ่ายคืน 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงปีที่ 14  

 • ณ วันครบกำหนดสัญญา (สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15) รับเงินคืน 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

 • รับเงินคืนรวมตลอดสัญญา 384% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้ สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค 2551

 2) กรณีเสียชีวิต

ปีกรมธรรม์ที่ 1              รับความคุ้มครอง 100%

ปีกรมธรรม์ที่ 2              รับความคุ้มครอง 200%

ปีกรมธรรม์ที่ 3 - 15        รับความคุ้มครอง 300%

หมายเหตุ  % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

 

ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

สำหรับผู้เอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท (กรณีผู้เอาประกันภัยสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา)

 

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ รู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯทราบความจริงนั้นๆ แล้วอาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดชอบบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

 

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

 2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

 3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

 

หมายเหตุ

 1. ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์

 2. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักค่าใช้จ่ายของบริษัทประกัน ฉบับละ 500 บาท และ หักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

 3. เมื่อพ้นระยะเวลา Free Look Period และมีการชำระเบี้ยประกันมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ได้ ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับอาจน้อยกว่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระไว้

 4. แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิ์ประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน

 5. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

 6. พิจารณารับประกันภัยโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 7. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และ หลักเกณฑ์ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 8. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.