• ลูกค้าบุคคล

LH BANK LIFE 3/10

ออมสั้น คืนไว ใส่ใจทุกความคุ้มครอง

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต    LH BANK LIFE 3/10

จุดเด่น

•    ให้ความคุ้มครองถึงปี 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 3 ปี
•    ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 305%  ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา
•    รับเงินคืนทุกปี สูงสุดปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา
•    เงินครบกำหนดสัญญา 300%  ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา
•    รับผลประโยชน์ตลอดสัญญารวม 340% ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา
•    ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
•    เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้  สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค 2551

ข้อกำหนดทั่วไป

•    อายุรับประกันภัย 30 วัน – 65 ปี            
•    ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี    
•    ระยะเวลาชำระเบี้ย 3 ปี     
•    จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 150,000 บาท        
•    งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปีเท่านั้น
•    การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
•    เงื่อนไขการพิจารณาอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท

รูปแผนความคุ้มครอง

 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
1) กรณีมีชีวิตอยู่

•    ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 5  รับเงินคืนปีละ 4%  ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา
•    ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6 – 9  รับเงินคืนปีละ 5%  ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา
•    ณ วันครบกำหนดสัญญา  (สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10) รับเงินคืน 300% ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา
•    รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา  340%  ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา
•    เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้  สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค 2551

2) กรณีเสียชีวิต

ปีกรมธรรม์ที่ 1 รับความคุ้มครอง 105% ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา
ปีกรมธรรม์ที่ 2 รับความคุ้มครอง 205% ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา
ปีกรมธรรม์ที่ 3-10 รับความคุ้มครอง 305% ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา

 

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และ แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ รู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย  ซึ่งถ้าบริษัทฯทราบความจริงนั้นๆ แล้วอาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดชอบบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

 

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง  และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


หมายเหตุ

 1. ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น  มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย  เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา  อ่าน และ ทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 2. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักค่าใช้จ่ายของบริษัทประกัน ฉบับละ 500 บาท และ หักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)
 3. เมื่อพ้นระยะเวลา  Free Look Period และมีการชำระเบี้ยประกันมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ  ผู้เอาประกันสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ได้  ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับอาจน้อยกว่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระไว้
 4. แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต  มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิ์ประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์   ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย  และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา  หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา  ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 5. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 6. พิจารณารับประกันภัยโดย บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 7. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และ หลักเกณฑ์ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น  โดยบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และ สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.