• ลูกค้าบุคคล

LH BANK LIFE 510 GIO

ออกแบบชีวิตได้ง่ายๆ พร้อมผลประโยชน์ที่คุ้มค่า

       ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต    LH BANK LIFE 510 GIO

จุดเด่น

 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี คุ้มครองนานถึง 10 ปี

 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1–9 รับเงินคืน 6% ครบกำหนดสัญญาปีที่ 10 รับเงินคืน 500% รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาทั้งหมด 554%  

 • คุ้มครองชีวิตสูงสุด 500%

 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้ สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค 2551

ข้อกำหนดทั่วไป

 • อายุรับประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี

 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี

 • ระยะเวลาชำระเบี้ย 5 ปี

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 85,000 บาท

 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 • เงื่อนไขการพิจารณาอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท

 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ตามที่บริษัทกำหนด

รูปแผนความคุ้มครอง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

1) กรณีมีชีวิตอยู่

 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 9 รับเงินคืนปีละ 6% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น

 • ณ วันครบกำหนดสัญญา (สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10) รับเงินคืน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น

 • รวมเงินคืนทั้งหมดตลอดอายุสัญญา 554% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น

 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้ สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค 2551

 2) กรณีเสียชีวิต

ปีกรมธรรม์ที่ 1              รับความคุ้มครอง 100%        ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น

ปีกรมธรรม์ที่ 2              รับความคุ้มครอง 200%        ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น

ปีกรมธรรม์ที่ 3              รับความคุ้มครอง 300%        ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น       

ปีกรมธรรม์ที่ 4              รับความคุ้มครอง 400%        ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น

ปีกรมธรรม์ที่ 5 - 10        รับความคุ้มครอง 500%        ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น

 

ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

สำหรับ คุณเกศรินทร์ รักไทย เพศหญิง อายุ 35 ปี ทุนประกัน 1,000,000 บาท เบี้ยประกันภัยต่อปี 990,000 บาท

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือ วันต่ออายุกรมธรรม์ หรือ วันกลับคืนสู่สถานะเดิม ของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือ ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

 2. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริง และ บริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และ แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ รู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะขอเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ บริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์

หมายเหตุ

 1. ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และ ทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์

 2. แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิ์ประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน

 3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

 4. พิจารณารับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

 5. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และ หลักเกณฑ์ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 6. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.