• ลูกค้าบุคคล

LH BANK LIFE 5/15

มั่นคง มั่นใจ รับเงินก้อน

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต    LH BANK LIFE 5/15

จุดเด่น

 • ให้ความคุ้มครองถึงปี 15 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 5 ปี
 • ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 500%  ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา
 • รับเงินคืนทุกปี สูงสุดปีละ 8% ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา
 • เงินครบกำหนดสัญญา 520% ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา
 • รับผลประโยชน์ตลอดสัญญารวม 632 % ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้  สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค 2551

ข้อกำหนดทั่วไป

 • อายุรับประกันภัย 30 วัน – 65 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ย 5 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปีเท่านั้น
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • เงื่อนไขการพิจารณาอื่นๆ  เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท

รูปแผนความคุ้มครอง

 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
1) กรณีมีชีวิตอยู่

 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 14  รับเงินคืนปีละ 8%  ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา
 • วันครบกำหนดสัญญา  (สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15) รับเงินคืน 520% ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา
 • รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา  632%  ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้  สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค 2551

2) กรณีเสียชีวิต

ปีกรมธรรม์ที่ 1 รับความคุ้มครอง 100%    ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา
ปีกรมธรรม์ที่ 2 รับความคุ้มครอง 200%    ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา
ปีกรมธรรม์ที่ 3 รับความคุ้มครอง 300%    ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา
ปีกรมธรรม์ที่ 4 รับความคุ้มครอง 400%    ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา
ปีกรมธรรม์ที่ 5-15 รับความคุ้มครอง 500%    ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา

 

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และ แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ รู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย  ซึ่งถ้าบริษัทฯทราบความจริงนั้นๆ แล้วอาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดชอบบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

 

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง  และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


หมายเหตุ

 1. ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 2. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักค่าใช้จ่ายของบริษัทประกัน ฉบับละ 500 บาท และ หักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง  (ถ้ามี)
 3. เมื่อพ้นระยะเวลา Free Look Period และมีการชำระเบี้ยประกันมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ได้ ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับอาจน้อยกว่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระไว้
 4. แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิ์ประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 5. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 6. พิจารณารับประกันภัยโดย บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 7. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และ หลักเกณฑ์ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น  โดยบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และ สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

 

 

 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.