• ลูกค้าบุคคล

LH BANK LIFE Extra 820

ครอบครัวอุ่นใจ พร้อมผลตอบแทนที่คุ้มค่า

       ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต LH BANK LIFE Extra 820


จุดเด่น

 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-8 รับเงินคืน 2% และสิ้นปีกรรมธรรม์ที่ 9-19 รับเงินคืนอีก 4%  
 • ครบกำหนดสัญญาปีที่ 20 รับเงินคืน 150% รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาทั้งหมด 208% ยังไม่รวมเงินปันผล โดยบริษัทจะกำหนดให้ ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุด 165%
 • ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี คุ้มครองนานถึง 20 ปี
 • เบี้ยประกันภัยราคาเดียวทั้งเพศหญิง เพศชาย และเท่ากันทุกอายุที่รับประกัน
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้ สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค 2551

ข้อกำหนดทั่วไป

 • อายุรับประกันภัย 1 เดือน – 55 ปี        
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 20 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ย 8 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และ รายเดือน
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • เงื่อนไขการพิจารณาอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ตามที่บริษัทกำหนด

รูปแผนความคุ้มครอง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

1. กรณีมีชีวิตอยู่

 • เงินคืนรายงวด
  • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 - 8    รับเงินคืนปีละ 2%  ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
  • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9 - 19  รับเงินคืนปีละ 4%  ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
 • ครบกำหนดสัญญา (สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20) รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
 • แบบประกันนี้มีเงินปันผล โดยบริษัทจะประกาศ กำหนดให้ ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20
 • รวมเงินคืนทั้งหมดตลอดอายุสัญญา 208% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้ สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค 2551

 

2. กรณีเสียชีวิต

ปีกรมธรรม์ที่

% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น

1-2

100%

3-20

165%


ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 1. กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือ แถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายในสองปี นับจากวันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือ วันต่ออายุกรมธรรม์ หรือ วันกลับคืนสู่สถานะเดิม ของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือ ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

หมายเหตุ

 1. LH Bank Life Extra 820 : แบบประกันชิวิตแบบสะสมทรัพท์เพิ่มค่า 820 คือ ชื่อทางการตลาดของแบบประกัน เอไอเอ สะสมทรัพย์เพิ่มค่า 20 ปี ขำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี (มีเงินปันผล)
 2. ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 3. แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิ์ประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 4. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 5. พิจารณารับประกันภัยโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด
 6. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และ หลักเกณฑ์ของบริษัท เอไอเอ จำกัด
 7. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท เอไอเอ จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.