• ลูกค้าบุคคล

แอล เอช แบงก์ อีลิท เฮลท์

ประกันสุขภาพ คุ้มครองสุขภาพ

*ส่วนลดเบี้ยประกันภัยเมื่อสมาชิกในครอบครัวซื้อความคุ้มครองพร้อมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยสมาชิกในครอบครัวจะหมายถึง บิดา มารดา บุตร คู่สมรส บิดาหรือมารดาของคู่สมรส และ บุตรของคู่สมรส

ตารางแสดงผลประโยชน์ของสัญญาประกันภัยหลัก

ประกันสุขภาพ คุ้มครองสุขภาพ

ตารางแสดงผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิทเฮสท์ (Elite Health)
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตราฐานทางการแพทย์ ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง

ประกันสุขภาพ คุ้มครองสุขภาพ

**ค่าห้องพักในโรงพยาบาลสำหรับบิดาหรือมารดา (กรณีผู้เอาประกันภัยมีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์)

ประกันสุขภาพ คุ้มครองสุขภาพ

กรณีที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง
ตัวอย่างเช่น สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ได้แก่ โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมหรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด เว้นแต่ 
•    ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัทฯ ทราบและบริษัทฯ ยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครอง หรือ
•    สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย(รวมถึงภาวะแทรกซ้อน)นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมเป็นครั้งแรก

 

การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ได้แก่ 
•    การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลความคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
•    การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด – เนื้องอก ถุงน้ำ หรือ มะเร็งทุกชนิด – ไส้เลื่อนทุกชนิด – การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ – ริดสีดวงทวาร – ต้อเนื้อ – หรือ ต้อกระจก – นิ่วทุกชนิด – เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ 
•    การคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และ กรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ภายในระยะเวลา 280 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลความคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
•    การถ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูกกรณีแท้งบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองหรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
•    การตรวจสุขภาพประจำปี ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ (Elite Health) มีทั้งหมด 26 ข้อ เช่น 
ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1.    โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม     
2.    การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นต้น

สิทธิพิเศษ : รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย เมื่อสมาชิกในครอบครัวซื้อความคุ้มครองพร้อมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยสมาชิกในครอบครัวจะหมายถึง บิดา มารดา บุตร คู่สมรส บิดาหรือมารดาของคู่สมรส และบุตรของคู่สมรส
 

หมายเหตุ : สัญญาเพิ่มเติมต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่ / การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท / เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ / อายุรับประกัน 18 – 80 ปี / ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี โดยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถต่ออายุได้ถึง 84 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่ / เงื่อนไขการใช้บริการ Best Doctors และ MTL Global Connect เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการได้จนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง / เบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติมนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้ารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ประกันสุขภาพ คุ้มครองสุขภาพ

 • คุ้มครองผู้ป่วยใน
  ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะ ผู้ป่วยใน ทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ ค่าปลูกถ่ายอวัยวะ ค่ารักษาทางจิตเวช เป็นต้น (ค่ารักษาทางจิตเวช กรณีเลือกความคุ้มครอง แผน 3 หรือ 4)
 • คุ้มครองแบบฉุกเฉิน    
  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน ทั้งค่ารักษา ค่ารถพยาบาล ค่ารักษาทางทันตกรรม ค่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เป็นต้น
 • คุ้มครองผู้ป่วยนอก
  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก ทั้งค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์ รวมไปถึง ค่าวินิจฉัยและค่ายา ค่าภาพวินิจฉัยขั้นสูง ค่าเคมีบำบัด ค่ากายภาพบำบัด ค่าล้างไต เป็นต้น (ค่ากายภาพบำบัด กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 3 หรือ 4) (ค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์รวมไปถึงค่าวินิจฉัยและค่ายา กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 2,3,4)
 • คุ้มครองทุกความต้องการด้านสุขภาพ    
  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ทั้งค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาทางทันตกรรม ค่ารักษาทางสายตา การคลอดบุตร รวมถึงแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็มธรรมชาติบำบัด กระดูก กล้ามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก (กรณีเลือกความคุ้มครอง แผน 3 หรือ 4)
 • รับผลประโยชน์สุงสุด    
  รับผลประโยชน์กรณีบาดเจ็บ เจ็บป่วยสูงสุด 100 ล้านบาท ต่อปี (กรณีเลือกความคุ้มครอง แผน 4)
 • คุ้มครอง 24 ชั่วโมง    
  ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้จาก 4 แห่ง ดังนี้
  1. ประเทศไทย 2. ทวีปเอเชีย 3. ทั่วโลกยกเว้นอเมริกา 4. ทั่วโลก
 • บริการเสริมพิเศษ    
  Best Doctor              บริการการให้ความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์
  MTL Global Connect   เจ็บป่วยต่างแดนก็สบายใจ นอนโรงพยาบาลได้ทั่วโลกตามสิทธิ์โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
ในการณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และ แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ รู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย  ซึ่งถ้าบริษัทฯทราบความจริงนั้นๆ แล้วอาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดชอบบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง
1.    กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2.    กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.    กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย 
อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อควรทราบ
1.    ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักค่าใช้จ่ายของบริษัทประกัน ฉบับละ 500 บาท และ หักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง  (ถ้ามี)
2.    เมื่อพ้นระยะเวลา Free Look Period และมีการชำระเบี้ยประกันมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ได้  ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับอาจน้อยกว่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระไว้
3.    แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิ์ประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน

หมายเหตุ : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และ สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

รับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร 02-274-9400 02-276-1025 
Call Center 1766

 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.