• ลูกค้าบุคคล

เงินฝากออมทรัพย์

เพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคั่ง ด้วยหลักประกันมั่นคง

        ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต    LH BANK LIFE 816

จุดเด่น

 • รับเงินคืน 4% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ (2,4,6,8,10,12,14) ครบกำหนดสัญญาปีที่ 16 รับเงินคืน 200% รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาทั้งหมด 228%  
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุด 200% ตลอดสัญญา
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้ สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค 2551


ข้อกำหนดทั่วไป

 • อายุรับประกันภัย                       1 เดือน – 70 ปี          
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย                 16 ปี    
 • ระยะเวลาชำระเบี้ย                        8 ปี     
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ         100,000 บาท    
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย            รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และ รายเดือน
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • เงื่อนไขการพิจารณาอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ตามที่บริษัทกำหนด 


รูปแผนความคุ้มครอง


ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
1) กรณีมีชีวิตอยู่

 • รับเงินคืน 4% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ (2,4,6,8,10,12,14) ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
 • ณ วันครบกำหนดสัญญา (สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 16) รับเงินคืน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
 • รวมเงินคืนทั้งหมดตลอดอายุสัญญา 228% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้ สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค 2551

 2) กรณีเสียชีวิต

 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 – 16        รับความคุ้มครอง  200%     ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น


ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

สำหรับผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เลือกแผนการประกันชีวิต โครงการ LH BANK LIFE 816 จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี จะได้ผลประโยชน์และความคุ้มครองชีวิต ดังนี้
 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือ วันต่ออายุกรมธรรม์ หรือ วันกลับคืนสู่สถานะเดิม ของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือ ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริง และ บริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

          ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ รู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะขอเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ บริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์


หมายเหตุ

 1. ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 2. แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิ์ประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 4. พิจารณารับประกันภัยโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
 5. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และ หลักเกณฑ์ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และ อำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.