• ลูกค้าบุคคล

LH BANK LEGACY PRESTIGE

วางแผนส่งต่อมรดก เพื่ออนาคตที่มั่งคั่ง

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต    LH BANK LEGACY PRESTIGE

จุดเด่น
•    มั่นใจด้วยความคุ้มครองตลอดชีพ
•    เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันได้ 5 ปี หรือ 10 ปี
•    รับส่วนลดเบี้ยประกัน ในกรณีที่มีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน
•    เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้  สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ข้อกำหนดทั่วไป
•    อายุรับประกันภัย 1 เดือน – 55 ปี            
•    ระยะเวลาเอาประกันภัย ตลอดชีพ หรือ ถึงอายุ 99 ปี    
•    ระยะเวลาชำระเบี้ย 5 ปี และ 10 ปี     
•    จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 10,000,000 บาท        
•    งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี , ราย 6 เดือน , ราย 3 เดือน และ รายเดือน
•    การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
•    เงื่อนไขการพิจารณาอื่นๆ  เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท
•    สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ตามที่บริษัทกำหนด 

รูปแผนความคุ้มครอง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
1)   กรณีมีชีวิตอยู่
•    บริษัทผู้รับประกันจ่ายเงินผู้เอาประกันภัย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

2)   กรณีเสียชีวิต
•    บริษัทผู้รับประกันจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือ จ่ายมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ จ่ายจำนวนเบี้ยประกันมาตรฐานของกรมธรรม์ประกันหลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด โดยคำนวณเป็นงวดการชำระเบี้ยประกันรายเดือนต่อปี แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
•    ตัวอย่างผลประโยชน์และความคุ้มครอง แบบชำระเบี้ย 5 ปี ผู้ขอเอาประกันเพศชาย อายุ 35 ปี•    ตัวอย่างผลประโยชน์และความคุ้มครอง แบบชำระเบี้ย 10 ปี ผู้ขอเอาประกันเพศชาย อายุ 35 ปี

•    LH BANK LEGACY PRESTIGE เหมาะกับใคร
เหมาะกับคนที่ต้องการส่งต่อมรดกให้กับผู้ที่คุณรักอย่างเต็มที่ตามความต้องการ เนื่องจาก แผนประกันชีวิตเพื่อลูกค้าสินทรัพย์สูง มีความยืดหยุ่น คุณสามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันได้ 5 ปี หรือ 10 ปี มั่นใจด้วยความคุ้มครองตลอดชีพ และเบี้ยประกัน LH BANK LEGACY PRESTIGE สามารถหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุงได้ไม่เกิน 100,000 บาท

•    รับส่วนลดเบี้ยประกันกรณีที่มีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน
ส่วนลดเบี้ยประกันอันเนื่องจากสุขภาพดีกว่ามาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท (ในช่วงอายุ 18 – 65 ปี) จะเปลี่ยนแปลงตามอายุและเพศ

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1.    กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง  หรือ แถลงข้อความเท็จ  บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายในสองปี  นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
2.    กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือ ตามการต่ออายุกรมธรรม์  หรือ วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือ ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

หมายเหตุ
1.    “LH BANK LEGACY PRESTIGE” เป็นชื่อทางการตลาดของ แบบประกัน เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ (ไม่มีเงินปันผล) 
2.    ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น  มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย  เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา  อ่าน และ ทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
3.    ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) ภายใน 15 วัน  นับตั้งแต่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ  โดยจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืน  หลังจากหักค่าใช้จ่ายของบริษัทประกัน ฉบับ 500 บาท และหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)
4.    เมื่อพ้นระยะเวลา ( Free Look  Period ) และมีการชำระเบี้ยประกันมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ได้ ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับอาจน้อยกว่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระไว้ 
5.    แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต  มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิ์ประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์   ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย  และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา  หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา  ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
6.    ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
7.    พิจารณารับประกันภัยโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด  
8.    การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และ หลักเกณฑ์ของบริษัท เอไอเอ จำกัด
9.    ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต  และ อำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น  โดยบริษัท เอไอเอ จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และ สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย


“ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขในกรมธรรม์”

 

 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.