• ลูกค้าบุคคล

LH BANK LIFE 510 GIO

ออกแบบชีวิตได้ง่ายๆ พร้อมผลประโยชน์ที่คุ้มค่า

       ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต    LH BANK LIFE 510 GIO

จุดเด่น

 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี คุ้มครองนานถึง  10 ปี

 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 9 รับเงินคืน 6%    ครบกำหนดสัญญาปีที่ 10 รับเงินคืน 500 %  รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาทั้งหมด 554%  

 • คุ้มครองชีวิตสูงสุด 500%

 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้  สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค 2551

ข้อกำหนดทั่วไป

 • อายุรับประกันภัย 1 เดือน – 70ปี

 • ระยะเวลาเอาประกันภัย  10 ปี

 • ระยะเวลาชำระเบี้ย 5 ปี

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 85,000 บาท

 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 • เงื่อนไขการพิจารณาอื่นๆ  เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท

 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ตามที่บริษัทกำหนด

รูปแผนความคุ้มครอง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

1) กรณีมีชีวิตอยู่

 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 9  รับเงินคืนปีละ 6%  ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น

 • ณ วันครบกำหนดสัญญา  (สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10) รับเงินคืน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น

 • รวมเงินคืนทั้งหมดตลอดอายุสัญญา  554%  ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น

 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้  สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค 2551

 2) กรณีเสียชีวิต

ปีกรมธรรม์ที่ 1              รับความคุ้มครอง 100%        ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น

ปีกรมธรรม์ที่ 2              รับความคุ้มครอง 200%        ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น

ปีกรมธรรม์ที่ 3              รับความคุ้มครอง 300%        ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น       

ปีกรมธรรม์ที่ 4              รับความคุ้มครอง 400%        ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น

ปีกรมธรรม์ที่ 5 - 10        รับความคุ้มครอง 500%        ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น

 

ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

สำหรับ คุณเกศรินทร์ รักไทย เพศหญิง อายุ 35 ปี ทุนประกัน 1,000,000 บาท เบี้ยประกันภัยต่อปี 990,000 บาท

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือ วันต่ออายุกรมธรรม์  หรือ วันกลับคืนสู่สถานะเดิม  ของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือ ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

 2. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริง  และ บริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในการณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และ แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ รู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะขอเอาประกันภัย  สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ  บริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์

หมายเหตุ

 1. ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น  มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย  เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา  อ่าน และ ทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์

 2. แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต  มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิ์ประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย  และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา  หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา  ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน

 3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

 4. พิจารณารับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

 5. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และ หลักเกณฑ์ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 6. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต  และ อำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น  โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และ สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.