• ลูกค้าบุคคล

LH BANK LIFE Extra 25/15

วางแผนอนาคต อย่างชาญฉลาด

      ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต LH BANK LIFE  Extra 25/15

จุดเด่น

 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-24  รับเงินคืน 1%  ครบกำหนดสัญญาปีที่ 25 รับเงินคืน 121 %  รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาทั้งหมด 144%  
 • มีเงินปันผล โดยบริษัทจะกำหนดให้ ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5, 10, 15, 20 และ 25
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุด 135%
 • วางแผนระยะยาวลดหย่อนภาษีได้ถึง 15 ปี
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้  สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค 2551

ข้อกำหนดทั่วไป

 • อายุรับประกันภัย 1 เดือน – 60 ปี            
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 25 ปี    
 • ระยะเวลาชำระเบี้ย 15 ปี     
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 150,000 บาท        
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี , ราย 6 เดือน , ราย 3 เดือน และ รายเดือน
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • เงื่อนไขการพิจารณาอื่นๆ  เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ตามที่บริษัทกำหนด 

รูปแผนความคุ้มครอง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

1. กรณีมีชีวิตอยู่

 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 - 24  รับเงินคืนปีละ 1%  ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
 • ณ วันครบกำหนดสัญญา  (สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 25) รับเงินคืน 121% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
 • แบบประกันนี้เป็นแบบที่มีเงินปัน โดยบริษัทจะกำหนดให้ ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5, 10, 15, 20 และ 25
 • รวมเงินคืนทั้งหมดตลอดอายุสัญญา  144%  ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้  สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค 2551

2. กรณีเสียชีวิต

ปีกรมธรรม์ที

% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

1-11

100%

12

110%

13

115%

14

125%

15-25

135%


ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 1. กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง  หรือ แถลงข้อความเท็จ  บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายในสองปี  นับจากวันทำสัญญา  หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือ วันต่ออายุกรมธรรม์  หรือ วันกลับคืนสู่สถานะเดิม  ของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือ ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

หมายเหตุ

 1. LH Bank Life Extra 25/25 : แบบประกันชิวิตแบบสะสมทรัพย์ พิเศษ มีเงินปันผล” คือชื่อทางการตลาดของแบบประกัน เอไอเอ สะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี พิเศษ (มีเงินปันผล)
 2. ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น  มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย  เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา  อ่าน และ ทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 3. แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต  มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิ์ประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์   ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย  และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา  หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา  ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 4. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 5. พิจารณารับประกันภัยโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด  
 6. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และ หลักเกณฑ์ของบริษัท เอไอเอ จำกัด
 7. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต  และ อำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น  โดยบริษัท เอไอเอ จำกัด  จะเป็นผู้รับผิดชอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และ สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.