บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี
ดูรายละเอียด

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์

 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน สำหรับลูกค้ารายใหม่ ประเภทบุคคลธรรมดา
 • ฝากขั้นต่ำ 2 ล้านบาทขึ้นไป
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่
  • เมื่อฝากเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาท :        อัตราดอกเบี้ย 1.88% ต่อปี
  • เมื่อฝากเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาท :        อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
 • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. – 31 ก.ค. 62 หรือยอดเงินฝากรวมครบ 1,000 ล้านบาท
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันโดยอัตโนมัติ
 • ธนาคารฯ จะมีการหักภาษีจากรายได้ดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด
 • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กฏหมายกำหนดไว้
 • เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

 

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร สามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยล่าสุดได้ที่ CLICK

 


เงื่อนไขกรณีถอนก่อนครบกำหนด

 1. กรณีระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯ ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. กรณีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บุคคลธรรมดาขั้นต่ำสุดตามประกาศ และหักภาษี ณ ที่จ่าย(กรณีลูกค้าถอนเงินก่อนวันครบกำหนด และลูกค้าได้รับดอกเบี้ยรายเดือนหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย และธนาคารได้นำดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันอัตโนมัติแล้วเกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้กับลูกค้า ธนาคารจะทำการหักจากบัญชีเงินฝากในจำนวนเงินเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
 3. การถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) ทั้งนี้ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขข้อ 1 และ 2

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 0 2359 0000 หรือ โทร.1327

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก โปรโมชั่น กองทุนที่น่าสนใจ
โปรโมชั่นอื่นๆ
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี
บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 9, 12 และ 24 เดือน
บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 9, 12 และ 24 เดือน
บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 9, 12 และ 24 เดือน
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.