ข่าวสาร > CTBC Bank เตรียมซื้อหุ้น LHFG เพิ่มร้อยละ 10.99 รวมเป็นร้อยละ 46.607
31 มีนาคม 2564
CTBC Bank เตรียมซื้อหุ้น LHFG เพิ่มร้อยละ 10.99 รวมเป็นร้อยละ 46.607
 
 

        ด้วยบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งจาก CTBC Bank Company Limited (“CTBC”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 35.617 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดว่า CTBC มีความประสงค์จะซื้อหุ้นจาก นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ และนายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข รวมร้อยละ 10.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดเป็นเงินประมาณ 4.2 พันล้านบาท และเมื่อการซื้อหุ้นสำเร็จจะทำให้ CTBC ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นประมาณ 46.607 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

        ทั้งนี้ การซื้อหุ้นดังกล่าวจะดำเนินการเมื่อได้รับอนุญาตจากทางการไต้หวันและธนาคารแห่งประเทศไทย