News > Profita Mutual Fund Tournament ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน รอบที่ 3
22 March 2023
Profita Mutual Fund Tournament ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน รอบที่ 3
 
 

content-feb2023-Tournament-Winner-R3-(1).jpg
 

        ประกาศผลการแข่งขัน 10 อันดับสุดยอดนักลงทุน กิจกรรม Profita Mutual Fund Tournament รอบที่ 3 : ระยะเวลาการแข่งขัน 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

 
รายชื่อผู้ชนะลำดับที่ 1 ได้รับรางวัล Samsung Galaxy Z Flip 4 มูลค่า 44,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
ลำดับที่ 1        คุณทวี หล่อเจริญผล
 
รายชื่อผู้ชนะลำดับที่ 2 - 10 ได้รับรางวัล Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 9 รางวัล
ลำดับที่ 2        คุณชมพู หล่อเจริญผล
ลำดับที่ 3        คุณวิโชติ ตนะวรรณสมบัติ
ลำดับที่ 4        คุณดิลก ลาภานันต์
ลำดับที่ 5        คุณสุนทรี พันธุ์ยศ
ลำดับที่ 6        คุณวรรณวิภา อัศวราชันย์
ลำดับที่ 7        คุณณภัทร ทวีแสงศิริ
ลำดับที่ 8        คุณรัชวรรณ เกลียวศิริกุล
ลำดับที่ 9        คุณชลลดา ขุมมงคล
ลำดับที่ 10       คุณชานนท์ ปิ่นน้อย
 
ผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 
เงื่อนไขการรับรางวัล
 
  • ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากของรางวัลดังกล่าว ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าภาษีนั้น กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ยินยอมชำระภาษี ในอัตราร้อยละ 5 จะถือว่าสละสิทธิในรางวัลนั้น
  • กรณีที่ธนาคารฯ ไม่สามารถจัดหาของรางวัลมาส่งมอบให้ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ตามที่กำหนดได้ ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ธนาคารขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงเป็นของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน
  • กรณีผู้ที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด หรือข้อมูลของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง หรือผู้ที่ได้รับรางวัลปฏิบัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแข่งขันนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ธนาคารฯ มีสิทธิเด็ดขาดที่จะตัดสิทธิผู้ที่ได้รับรางวัลรายดังกล่าวได้ทันที โดยผู้ที่ได้รับรางวัล สละสิทธิที่จะโต้แย้งคัดค้านทุกประการ
  • ธนาคารฯ มีสิทธิเรียกให้ผู้ที่ได้รับรางวัลคืนรางวัลของการแข่งขัน โดยการชำระเงินตามมูลค่าของรางวัลตามที่ระบุในเงื่อนไขกิจกรรม กรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด