คณะกรรมการ > ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์
คณะกรรมการธนาคาร
 
hidden
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
อายุ (ปี) : 66 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 
 • ปริญญาเอก The Wharton School, University of Pennsylvania
 • ปริญญาโท The Wharton School, University of Pennsylvania
 • ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 1/2546 : IOD
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 42/2547 : IOD
 • หลักสูตร Chairman Program : IOD
 • หลักสูตร Audit Committee Program : IOD
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee : IOD
 • หลักสูตร Chartered Director Class : IOD
 • หลักสูตร Monitoring of the Quality of Finance Reporting : IOD
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function : IOD
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management : IOD
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy : IOD
 • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management : IOD
ประสบการณ์ทำงาน
 
การถือหุ้น