คณะกรรมการ > ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์
คณะกรรมการธนาคาร
 
hidden
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
อายุ (ปี) : 67 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 
 • ปริญญาเอก The Wharton School, University of Pennsylvania
 • ปริญญาโท The Wharton School, University of Pennsylvania
 • ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 1/2003 : IOD
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 42/2004 : IOD
 • หลักสูตร Chairman Program (RCP) 10/2004 : IOD
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 6/2005 : IOD
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 1/2006 : IOD
 • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) 2/2007 : IOD
 • หลักสูตร Monitoring the Quality of Finance Reporting (MFR) 6/2008 : IOD
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 3/2008 : IOD
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 3/2008 : IOD
 • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 5/2011 : IOD
 • หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2022 : LH Bank
ประสบการณ์ทำงาน
 
การถือหุ้น