คณะกรรมการ > นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
คณะกรรมการธนาคาร
 
hidden
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
อายุ (ปี) : 55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  • Lead to Lead the Change : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • 7 Habits of Highly Effective People : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • iSpeak Power Program : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • Think Forward Simulation Workshop : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • Profitable Leadership : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 8/2015 : IOD
ประสบการณ์ทำงาน
 
การถือหุ้น