คณะกรรมการ > นายวู โค-ชิน
คณะกรรมการบริหาร
 
hidden
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
อายุ (ปี) : 66 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 
  • Master of Business Administration, University of San Francisco, USA
  • Bachelor of Arts in Business Administration, National Cheng Kung University, Taiwan
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 146/2018 : IOD
  • หลักสูตร Information Security Awareness Training 2020 : LH Bank
ประสบการณ์ทำงาน
 
การถือหุ้น