ข่าวสาร > LH Bank ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับ-ส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากของผู้ประกันในคดีอาญาผ่านทางจดหมา
21 กรกฎาคม 2563
LH Bank ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับ-ส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากของผู้ประกันในคดีอาญาผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
 
 

LH Bank ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการรับ-ส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากของผู้ประกันในคดีอาญา
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)


        LH Bank โดยคุณธีรยุทธ ธนารัตนวิชัย ผู้อำนวยการสำนักกำกับการป้องกันการฟอกเงินและข้อมูลทางการ เป็นผู้แทนธนาคาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับ-ส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันในคดีอาญาผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเงินฝากของผู้ประกันในคดีอาญาเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ และทำให้การบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดขึ้น ณ อาคารศาลอาญา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563