ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

พิเศษ! สำหรับลูกค้าใหม่ เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ ดิจิทัล Pro-Fit โดยผูกและเติมเงิน รับเงินคืน 80 coins

220527-AW-Shopee-x-LHB-1040x1040-ok-(1).jpg

Click-Download-mchoice-1.jpg

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย

•    สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ประเภทออมทรัพย์ดิจิทัล Pro-Fit (เปิดง่าย ได้ดอกสูง ตั้งแต่บาทแรก ถึง 3 ล้านบาท) ในช่วงระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 00.00 น. – 31 กรกฏาคม 2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้น (“ระยะเวลาของกิจกรรมส่งเสริมการขาย”)
●    สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี ShopeePay (ShopeePay Wallet) และได้ทำการแสดงตน (KYC) เสร็จสมบูรณ์ตามที่บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) กำหนดแล้วเท่านั้น
●    สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า ShopeePay ที่ได้ทำการผูกบัญชี ShopeePay กับบัญชี Shopee เสร็จสมบูรณ์ตามที่บริษัทฯ กำหนดแล้วเท่านั้น
●    ลูกค้าจะได้รับ Shopee Coins เข้าบัญชี ShopeePay Wallet จำนวน 80 Coins เมื่อได้ทำการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาของกิจกรรมส่งเสริมการขายเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ประเภทออมทรัพย์ดิจิทัล Pro-Fit และทำการผูกบัญชีดังกล่าวกับบัญชี ShopeePay (ShopeePay Wallet) และจะต้องทำการเติมเงินเข้าบัญชี ShopeePay (ShopeePay Wallet) ขั้นต่ำ 500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน ShopeePay หรือแอปพลิเคชัน Shopee เป็นครั้งแรก เท่านั้น
●    ลูกค้ามีสิทธิได้รับ Shopee Coins ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อ 1 บัญชี ออมทรัพย์ดิจิทัล Pro-Fit / บัญชี ShopeePay (ShopeePay Wallet)
●    จำกัดสิทธิ์การได้รับ Shopee Coins ทั้งหมดจำนวน 2,500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด 
●    ลูกค้าจะได้รับ Shopee Coins เข้าบัญชี ShopeePay ภายใน 15 วันทำการหลังจากสิ้นระยะเวลาของกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
●    สิทธิ์มีจำนวนจำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขเท่านั้น และจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์การได้รับ Shopee Coins ตามที่กำหนดข้างต้น
●    Shopee Coins จะมีอายุ 3 เดือน โดยจะหมดอายุ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนที่ 3 นับจากวันที่ได้รับ Shopee Coins ตัวอย่าง: หากคุณได้รับ Shopee Coins มาวันใดก็ตามในเดือนมิถุนายน Shopee Coinsจะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน
●    ลูกค้าที่ทำถูกต้องตามกติกาและระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นจึงจะมีสิทธิได้รับ Shopee Coins
●    ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับ Shopee Coins ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้กระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้
     ○    กระทำผิด ข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทฯ หรือ 
     ○    กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ 
     ○    มีเหตุอื่นใดที่ทำให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับ Shopee Coins ไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับ Coins ได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
     ○    บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิการรับ Shopee Coins ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืน Shopee Coins ที่ได้มอบให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร 
●    เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบผ่านทาง Facebook page : ShopeePay และธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
●    กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถนำไปแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นได้
●    เงื่อนไขการใช้ Shopee Coins เป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด
●    ลูกค้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขาย และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ก่อนตกลงเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายในครั้งนี้ โดยยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
●    เงินฝากภายใต้บัญชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ประเภทออมทรัพย์ดิจิทัล Pro-Fit ของลูกค้าอยู่ภายใต้การดำเนินการของทางธนาคารเท่านั้น โดยจะได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
●    อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
●    ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
●    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อ ShopeePay Call Center 02-118-9170

Sales Sheet - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต

ประกาศ ณ วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565


คู่มือการเปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล Pro-Fit

ประกาศ ณ วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565


เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง